Erasmus+

Realizacja części studiów na uczelni zagranicznej jest dziś nieodzownym elementem studiów filologicznych. Zachęcamy do zapoznania się z bogatą ofertą stypendialną, jaką Instytut Lingwistyki Stosowanej udostępnia swoim studentom w oparciu o sieć sprawdzonych partnerstw zagranicznych. Mamy podpisane umowy partnerskie z 57 szkołami wyższymi z 17 krajów europejskich, w ramach których oferujemy studentom 1., 2. i 3. stopnia wyjazdy jedno- i dwusemestralne. Szczegółowy wykaz uczelni partnerskich dostępny jest tutaj.

Rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2024/2025

14–20 marca 2024 r.

Zasady rekrutacji dla studentów kierunków i specjalności
Instytutu Lingwistyki Stosowanej:

Studia I stopnia:
 • kierunek: lingwistyka stosowana, specjalności:
  • lingwistyka stosowana (język wiodący: angielski);
  • lingwistyka stosowana (język wiodący: niemiecki);
  • lingwistyka komputerowa;
  • Applied Linguistics and Intercultural Communication;
 • kierunek: filologie regionów, specjalności:
  • filologia fińska;
  • filologia nowogrecka;
  • filologia węgierska;
  • indologia;
  • lingwistyka kulturowa (region azjatycki: dalekowschodni);
  • lingwistyka kulturowa (region europejski: bałtycki).
Studia II stopnia:
 • kierunek: lingwistyka stosowana, specjalności:
  • lingwistyka stosowana (język wiodący: angielski);
  • lingwistyka stosowana (język wiodący: niemiecki);
  • Empirical Linguistics and Language Documentation;
 • kierunek: filologie regionów, specjalności:
  • lingwistyka kulturowa regionu azjatyckiego (region azjatycki: Azja południowo-wschodnia);
  • lingwistyka kulturowa regionu europejskiego (region europejski: fiński);
  • lingwistyka kulturowa regionu europejskiego (region europejski: śródziemnomorski);
  • lingwistyka kulturowa regionu europejskiego (region europejski: węgierski).

Celem wzięcia udziału w rekrutacji należy
w terminie od 14 do 20 marca 2024 r.:

Studenci kierunku lingwistyka stosowana zobowiązani są podać w punkcie 5. formularza wybraną specjalizację realizowaną w trakcie wyjazdu.
Studenci 1 roku studiów I stopnia zamiast udokumentowania średniej ocen w formularzu kwalifikacyjnym zobowiązani są przesłać skan karty przebiegu studiów z Biura Obsługi Studentów Wydziału Neofilologii.
Doktoranci zamiast udokumentowania średniej ocen w formularzu kwalifikacyjnym zobowiązani są przesłać zgodę opiekuna naukowego oraz prodziekana Wydziału Neofilologii ds. Nauki (prof. UAM dr hab. Katarzyna Klessa).

Ogłoszenie wyników rekrutacji: do 26 marca 2024 r. w systemie USOSweb.

Przed przystąpieniem do rekrutacji należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dot. wyjazdów. Znajduje się tam regulamin programu, instrukcje składania wniosków krok po kroku oraz wymagany formularz.

Wyboru uczelni partnerskiej można dokonać spośród udostępnionych w rekrutacji uzupełniającej przez wszystkie jednostki Wydziału Neofilologii. Studenci specjalności Instytutu Lingwistyki Stosowanej mają jednak pierwszeństwo wyjazdu na uczelnie z załączonej listy. Można aplikować na dowolną uczelnię z listy, jednak należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość realizacji programu studiów zgodnego lub zbliżonego do programu studiowanego w ILS kierunku i specjalności.

Nasi partnerzy (mapa)

Zachęcamy również do zapoznania się z praktycznymi informacjami przygotowanymi dla przyszłych stypendystów przez studentów, którzy korzystali już z programu Erasmus+. Można tam znaleźć m.in. porady nt. przygotowań do wyjazdu, relacje z pobytu w różnych miastach i uczelniach, opinie dot. miejsc zakwaterowań oraz atrakcji w pobliżu miejsca pobytu, a także wiele innych informacji przydatnych przy podejmowaniu decyzji o wyjeździe oraz w jego trakcie.

Każdemu studentowi przysługuje tzw. kapitał wyjazdowy, który wynosi po 12 miesięcy na każdy stopień studiów (studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie), niezależnie od rodzaju mobilności (studia lub praktyki). W związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę na stopnie studiów, na których można wyjechać, oraz czas trwania stypendium.

Kryteriami decydującymi o ustaleniu listy rankingowej są:

 • jednostka macierzysta kandydata (w pierwszej kolejności kwalifikowani są studenci studiujący w jednostce, która jest stroną umowy z wybraną uczelnią partnerską);
 • stopień studiów i starszeństwo roku (w pierwszej kolejności kwalifikowani są studenci studiów doktoranckich, następnie magisterskich i licencjackich; spośród studentów studiów licencjackich pierwszeństwo mają studenci 3. roku);
 • średnia ocen z wszystkich zaliczonych lat;
 • niekorzystanie z programu Erasmus+ w latach ubiegłych;
 • znajomość języka kraju, do którego ma nastąpić wyjazd.

Dodatkowym atutem dla kandydatów są:

 • zbieżność zainteresowań naukowych z profilem uniwersytetu przyjmującego (przedstawiona w uzasadnieniu wniosku  wyjazdowego w USOSweb);
 • możliwość realizacji wybranej na UAM specjalizacji na uniwersytecie przyjmującym;
 • udokumentowana znajomość języka kraju docelowego w przypadku chęci wyjazdu do kraju, w którym językiem urzędowym jest inny niż studiowany.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z koordynatorem instytutowym dr. Pawłem Kornatowskim.

Szybkie linki: