[ Aktualności ]bieżące informacje dla kandydatów i słuchaczyAktualnie trwa rekrutacja na studia do grupy niemieckiej i angielskiej. Planowane rozpoczęcie zajęć: koniec października 2017 r.
na edycję 2016/2017 dokumenty należy złożyć do 20 września 2017 Informacje o rekrutacji.

[ Studia ]opis studiów, tryb, godziny...Studia są odpowiedzią na zmiany w podstawie programowej przedszkoli wprowadzone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2015 roku, w którym wprowadzono obowiązkową naukę języka obcego w oddziałach przedszkolnych. Od 1 września 2015 obowiązek ten obejmie wszystkie dzieci pięcioletnie, a od 1 września 2017 r. wszystkie dzieci korzystające w wychowania przedszkolnego.

Program studiów
Program studiów został przygotowany zgodnie z wymaganiami dla Modułu 4 – Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć) na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego dla wykonywania zawodu nauczyciela.
Opracowany przez pracowników Instytutu Lingwistyki Stosowanej program ma charakter praktyczny, uwzględniający specyfikę pracy nauczyciela przedszkolnego i nauczyciela pracującego na poziomie nauczania wczesnoszkolnego. Został on opracowany na podstawie własnych doświadczeń naszych nauczycieli oraz doświadczeń nauczycieli przedszkoli i szkół współpracujących z ILS.

Tryb kształcenia
Studia odbywają się w soboty i niedziele (4 zajęcia po półtorej godziny każdego dnia)

Zajęcia
Studia obejmują 274 godziny (214 godzin zajęć i 60 godzin praktyk).
Zajęcia podzielone są na trzy moduły:

programu studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie nauczania języka obcego na wczesnych etapach edukacyjnych.

[ Kwalifikacje absolwenta studiów ]możliwości...
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r., kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach i klasach I- III szkół podstawowych posiada osoba, która:

Ukończenie studiów podyplomowych: Język obcy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej pozwoli nauczycielom spełnić warunek trzeci z wymienionych powyżej.
Ponieważ studia skierowane są do osób, które już mają kwalifikacje do nauczania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego (zgodne z §4 ust. 1 lub §4 ust. 2 wymienionego wyżej Rozporządzenia), absolwent tych studiów będzie mógł uczyć języka obcego w przedszkolach i klasach I – III szkoły podstawowej po spełnieniu drugiego warunku, tj. uzyskaniu świadectwa znajomości danego języka.
[ Czesne ]opłaty za studia
Czesne wynosi 2800 złotych za całe studia (1400 zł za semestr)[ Rekrutacja ]warunki, dokumenty...Warunki rekrutacji: Wymagane dokumenty: Dokumenty można składać osobiście w siedzibie Instytutu Lingwistyki Stosowanej albo przesłać faksem, mailem w formie skanów lub pocztą tradycyjną.[ Kontakt ]adres, telefon, e-mail


Osoby do kontaktu:
dr Marta Zawacka-Najgeburska,
email: mzawacka@amu.edu.pl

Sekretariat: email:

Adres:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Instytut Lingwistyki Stosowanej
Ul. 28 czerwca 1956 nr 198
61-485 Poznań
Tel: 61 8292925 (od poniedziałku do piątku 8-15)
Fax: 618292926