Niepedagogiczne praktyki zawodowe

Niepedagogiczne praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia i są obowiązkowe dla studentów studiów I stopnia (licencjat).
Cel praktyk
Praktyki zawodowe mają na celu m.in.:

 • doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w różnych sytuacjach komunikacyjnych, na różnych stanowiskach pracy, w formie ustnej i pisemnej;
 • integrację (a w razie potrzeby weryfikację i modyfikację) wiedzy teoretycznej, zdobytej w czasie studiów, z praktyką funkcjonowania różnych podmiotów gospodarczych;
 • poznanie specyfiki pracy w różnych instytucjach i grupach społecznych oraz na różnych stanowiskach;
 • rozwijanie umiejętności planowania i dobrej organizacji pracy własnej oraz umiejętności współpracy w zespole, zgodnie ze współczesnymi tendencjami w gospodarce, administracji, nauce i kulturze;
 • doskonalenie własnego warsztatu pracy i umiejętności społecznych;
 • rozwijanie kreatywności i innowacyjności oraz umiejętności samodzielnego lub zespołowego rozwiązywania realnych problemów, a także otwartości na innych;
 • identyfikację z przyszłym zawodem, ale także uświadomienie sobie konieczności ciągłego doskonalenia zawodowego, również pod kątem modyfikacji zawodowych.

Czas trwania
Praktyki zawodowe są realizowane w wymiarze 4 tygodni (150 godzin) w okresie od zakończenia semestru 2. do końca semestru 6. studiów licencjackich.
Miejsce odbywania praktyk
Praktyki mają charakter obserwacyjno-asystencki i mogą być realizowane w wybranych przez studenta zakładach pracy w kraju i za granicą. Dopuszczalne jest odbywanie praktyk w kilku zakładach pracy.
Każdy student samodzielnie wybiera i kontaktuje się z instytucją, w której chciałby odbyć praktykę. Przykładowe miejsca odbywania praktyk:
SPECJALIZACJA TRANSLATORYCZNA / ASYSTENT JĘZYKOWY
• różnego rodzaju przedsiębiorstwa (handlowe, transportowe, finansowe, produkcyjne), świadczące usługi na rynku międzynarodowym, w tym także polskie filie międzynarodowych koncernów,
• biura tłumaczy i tłumacze przysięgli,
• urzędy publiczne (urzędy miasta, starostwa powiatowe, różne działy ministerstw itp.), 
• konsulaty i ambasady, 
• biura turystyczne,
• hotele,
• muzea, teatry i inne instytucje kultury (np. domy kultury, fundacje i stowarzyszenia współpracujące z zagranicą), 
• wydawnictwa i redakcje czasopism, regionalne ośrodki telewizji, biura rzeczników prasowych itp.
• różnego rodzaju przedsiębiorstwa, nastawione na działalność międzynarodową,
• organizacje zajmujące się bi- lub multilateralnymi projektami i festiwalami kulturalnymi,
• międzynarodowe lub polsko-niemieckie organizacje rządowe lub pozarządowe, wspierające szeroko rozumianą współpracę międzynarodową,
• międzynarodowe lub polsko-niemieckie stowarzyszenia,
• szkoły lub centra językowe, np. przy organizacji wymiany młodzieży.
Praktyki odbywane w jednostkach organizacyjnych UAM (np. w Bibliotece Filologicznej Novum, pomoc przy organizacji konferencji itp.) mogą mieć jedynie charakter uzupełniający.
Oferty firm poszukujących praktykantów znaleźć można także na stronie internetowej Wydziału Neofilologii w zakładce Dla studenta – Praktyki i praca: http://wn.amu.edu.pl/dla-studenta/dla-studenta/praktyki-i-praca
Opiekun praktyk zawodowych w ILS
Opiekunem niepedagogicznych praktyk zawodowych w ILS jest:
dr Agnieszka Poźlewicz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zaliczenie praktyk
Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie następujących dokumentów:

 1. Plan praktyk, który należy dostarczyć opiekunowi przed rozpoczęciem praktyk.
 2. Dziennik praktyk, zawierający
  1. rzetelnie wypełnione karty tygodniowe,
  2. sprawozdaniestudenta oraz
  3. opinięopiekuna praktyki w zakładzie pracy.

Wszystkie wpisy w dzienniku praktyk powinny być potwierdzone przez opiekuna wyznaczonego przez pracodawcę (podpis, pieczątka).
Na życzenie instytucji przyjmującej praktykanta Uczelnia może zawrzeć z nią porozumienie w sprawie organizacji praktyk zawodowych. Porozumienie – w dwóch egzemplarzach – podpisuje Pełnomocnik Dziekana Wydziału Neofilologii ds. praktyk zawodowych.
Zaliczenie praktyk jest warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego i wpisywane jest do protokołu w USOS zgodnie z programem studiów.

 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe