Rekrutacja na studia stacjonarne 2. stopnia, 2.letnie magisterskie 2018/2019

Rekrutacja na studia stacjonarne 2. stopnia, 2.letnie magisterskie 2018/2019

Lingwistyka stosowana – studia magisterskie dzienne

 

Grupy ze znajomością języka niemieckiego min. B2/C1 i języka angielskiego min. B1

Grupa ze znajomością języka angielskiego min. B2/C1 i języka niemieckiego min. B1

Grupa ze znajomością języka angielskiego min. B2/C1

Wymagania: licencjat lingwistyki stosowanej lub innej specjalności filologicznej

Wymagania: licencjat dowolnego kierunku

Wymagania: licencjat dowolnego kierunku

Wybór specjalizacji:

  • Translatoryczna
  • Translatoryczno-biznesowa
  • Glottodydaktyczna (nauczycielska dla obu języków)

 

Grupy specjalizacyjne powstają przy min. 10 zgłoszeniach.

 

Specjalizacja:

  • Wielojęzyczność i komunikacja specjalistyczna

Specjalność:

Empirical Linguistics and Language Documentation (ELLDo)

 

Zajęcia prowadzone wyłącznie w języku angielskim.

 

NOWOŚĆ! Wszystkie grupy na studiach magisterskich mają w programie blok zajęć wprowadzających do ekonomii oraz blok zajęć z zakresu programów  komputerowych translatorycznych lub edytorsko-poligraficznych. Część zajęć będzie prowadzona z wykorzystaniem tych programów.

 

W roku 2018/2019 przyjmujemy na studia 2. stopnia do grup:

  • Ze znajomością języka niemieckiego na poziomie min. B2 oraz ze znajomością języka angielskiego ze znajomością min. B1 (specjalizacje: translatoryczna, translatoryczno-biznesowa, glottodydaktyczna)

Studia magisterskie w zakresie lingwistyki stosowanej w tej grupie zapewniają dalsze podnoszenie kompetencji językowej w zakresie dwóch kierunkowych języków, niemieckiego i angielskiego oraz języka trzeciego wybranego w ramach lektoratu. Ponadto oferują przygotowanie do podjęcia przyszłej pracy w ramach specjalizacji translatorycznej, translatoryczno –biznesowej i glottodydaktycznej.

W ramach specjalizacji translatoryczno-biznesowej oferujemy kompleksowe i wszechstronne przygotowanie do pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym. Oprócz tłumaczeń tekstów ekonomicznych studenci uzyskają wiedzę na temat szeroko pojętej komunikacji ustnej i pisemnej w języku niemieckim i angielskim w biznesie. Po ukończeniu studiów można znaleźć zatrudnienie w: przedsiębiorstwach o zasięgu międzynarodowym, biurach tłumaczeń specjalizujących się w tłumaczeniu tekstów ekonomicznych, firmach outsourcingowych świadczących usługi dla przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, bankach – w obsłudze klienta zagranicznego, jako tłumacz w strukturach UE związanych z ekonomią. Po ukończeniu tej specjalizacji można także pracować jako tłumacz-freelance.

 

Specjalizacja glottodydaktyczna przygotowuje do nauczania dwóch języków obcych, niemieckiego i angielskiego, co jest ogromnym atutem.  Absolwenci tej specjalizacji mogą pracować jako nauczyciele w szkołach państwowych i prywatnych, lektorzy, doradcy metodyczni, ale także jako redaktorzy w wydawnictwach, konsultanci ds. programowych, nauczyciele języków specjalistycznych. Absolwenci specjalizacji glottodydaktycznej doskonale realizują się także w innych zawodach wymagających umiejętności komunikowania się i nawiązywania kontaktów w języku obcym.

Zajęcia w ramach specjalizacji translatorycznej obejmują przedmioty przygotowujące do pracy w charakterze tłumacza i dokumentalisty-tłumacza języka niemieckiego w zakresie tłumaczenia tekstów pisanych, w tym zwłaszcza specjalistycznych z dziedziny ekonomii i prawa, tekstów użytkowych, takich jak informacje o produktach, instrukcje, teksty reklamowe oraz tłumaczenia konsekutywnego. (Specjalizacja jest uruchamiana przy min. 10 kandydatach).

W ramach wszystkich specjalizacji zajęcia prowadzone są w języku niemieckim i angielskim.

Program studiów: PROGRAM 2018/2019

  • Ze znajomością języka angielskiego na poziomie min. B2 oraz językiem niemieckim ze znajomością min. B1 (specjalizacja: Wielojęzyczność i komunikacja specjalistyczna)

Specjalizacja jest przeznaczona nie tylko dla absolwentów studiów filologicznych, lecz także dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów 1. stopnia dowolnego kierunku, znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2/C1 oraz języka niemieckiego minimum na poziomie B1/B2.

W ramach studiów magisterskich, specjalność lingwistyka stosowana,  oferowana jest specjalizacja Wielojęzyczność i komunikacja specjalistyczna, która otwiera studentom możliwości elastycznego kształtowania swoich zainteresowań i programu studiów m.in. poprzez możliwość dobierania przedmiotów z innych specjalizacji. Podczas studiów studenci poszerzą swoją wiedzę na temat wielojęzyczności i wielokulturowości, rozwiną swoje umiejętności w zakresie angielskiego i niemieckiego języka specjalistycznego, także w kontekście funkcjonowania mediów. Ponadto studenci mogą wybrać lektorat z trzeciego języka (hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego oraz rosyjskiego).
Absolwenci tej specjalizacji mogą znaleźć zatrudnienie, między innymi, w następujących sektorach: przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicą, administracji lokalnej i centralnej, organizacjach pozarządowych, instytucjach kultury, redakcjach czasopism, agencjach reklamowych, środkach masowego przekazu, turystyce, hotelarstwie i sektorze usług, w firmach outsourcingowych świadczących usługi dla przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, w bankach – w obsłudze klienta zagranicznego, w biurach tłumaczeń oraz szeregu innych.


Program studiów: PROGRAM 2018/2019

  • Ze znajomością języka angielskiego na poziomie min. B2

Specjalność: Empirical Linguistics and Language Documentation (ELLDo)

Specjalność przeznaczona jest nie tylko dla absolwentów studiów filologicznych, lecz także dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów 1. stopnia dowolnego kierunku oraz znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2/C1. Aplikować na nią mogą studenci polscy i zagraniczni. Osoby zainteresowane językami i językoznawstwem zdobywają wiedzę i umiejętności w dokumentowaniu języków na miarę standardów 21. wieku. Ponadto zapoznają się z metodologią badań lingwistyki empirycznej, potrzebną w wielu dziedzinach nauki i praktyki.

The MA programme in Empirical Linguistics and Language Documentation is intended for students with a genuine interest in languages and linguistics. It provides knowledge and skills necessary for documenting languages according to 21st century standards as well as access to research methods in empirical linguistics and their application in various fields of practice.

 

Program studiów: PROGRAM 2018/2019

Website: http://elld.home.amu.edu.pl/


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl