Międzynarodowa konferencja kończąca projekt unijny RADAR

Projekt RADAR rozpisano na lata 2014-2016. Bazuje on na założeniu, że rasizm i ksenofobia mogą przybierać formę ataków fizycznych lub słownych. Te drugie często określane są mianem mowy nienawiści (ang. hate speech), u której podłoża może leżeć agresywny nacjonalizm, nietolerancja, lub dyskryminacja. Ponieważ nie ma jasno sprecyzowanych wyznaczników, co stanowi akt przemocy werbalnej lub niewerbalnej, partnerzy projektu zebrali dane językowe, które posłużyły głębszemu zrozumieniu mechanizmów komunikacji nacechowanej nienawiścią na tle narodowym/etnicznym czy rasistowskim. Na tej podbudowie opracowano szkolenia i techniki szkoleniowe, zarówno w formie tradycyjnej jak i on-line. Szkolenia wychodzą naprzeciw potrzebom osób, 1) które potencjalnie mogą paść ofiarą mowy nienawiści lub osób, 2) które z racji swojej pracy stoją na straży prawa, mającego zastosowanie w obszarze zainteresowania tego projektu. Ze szczegółami dotyczącymi projektu RADAR, wynikami badań dotychczas przeprowadzonych oraz materiałami szkoleniowymi można się zapoznać na stronie internetowej projektu i platformie e-learningowej: http://win.radar.communicationproject.eu/web/polski/ , jak i u partnera UAM projektu.

 
 
 
 

Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl