Powtarzanie przedmiotów

  1. Student / studentka powtarzający/ca niezdany przedmiot winien się zwrócić z wnioskiem do Dziekana ds. studenckich o zgodę na powtarzanie danego przedmiotu.
  2. Warunki powtarzania przedmiotów reguluje regulamin studiów (link do regulaminu)
  3. Warunki powtarzania przedmiotów na I roku studiów doprecyzowuje uchwała 2/06/2021 Rady Programowej kierunku Lingwistyka stosowana (link do uchwały)
  4. We wniosku należy podać, ile dany przedmiot trwał semestrów.
  5. Wniosek winien być własnoręcznie podpisany.
  6. Wnioski przesyłane mailowo powinny być przesłane w formacie pdf (uprzednio podpisane przez wnioskodawcę)
  7. Do wniosku należy załączyć aktualną kartę przebiegu studiów
  8. Przed złożeniem wniosku do BOS należy przedłożyć go Pełnomocniczce / Pełnomocnikowi Dziekana ds. studenckich w ILS celem uzyskania opinii
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe