Konferencje

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy zawiadomić, że Instytut Lingwistyki Stosowanej (Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza) wraz z Roundtable for the Semiotics of Law organizuje piętnastą międzynarodową konferencję poświęconą legilingwistyce, językoznawstwu sądowemu i przekładowi prawniczemu (15th Conference on Legal Translation, Court Interpreting and Comparative Legilinguistics and 21 Roundtable for the Semiotics of Law (IRLS). Konferencja ta odbędzie się w dniach 26-28 czerwca 2020 roku (piątek-niedziela) w Poznaniu.
Głównym tematem konferencji będzie

LUDOBÓJSTWO I PRAWO – KOMUNIKACJA POPRZEZ SZTUKI WIZUALNE I JĘZYK 

Link do strony konferencji: http://lingualegis.amu.edu.pl/?page_id=806


        

Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
zaprasza do udziału w konferencji międzynarodowej pt.:

zyki specjalistyczne
w dydaktyce i translatoryce:
teoria i praktyka,

która odbędzie się w dniach 17-18.11.2017 r.
Patronat nad konferencją objęli:
Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Prof. dr hab. Andrzej Lesicki
Dziekan Wydziału Neofilologii, Prof. dr hab. Aldona Sopata

Oficjalna strona konferencji


Od roku 2005 przy współpracy Polskiego Towarzystwa Badania Gier i Instytutu Lingwistyki Stosowanej organizowane są coroczne międzynarodowe konferencje naukowe, objęte honorowym patronatem JM Rektora UAM, Dziekana Wydziału Neofilologii oraz Prezydenta Miasta Poznania, z cyklu „Kulturotwórcza funkcja gier".

Dotychczas zorganizowane konferencje:

I „Gra jako medium, tekst i rytuał” Poznań 19-20.11.2005;
II „Gra w kontekście edukacyjnym, społecznym i medialnym” Poznań, 25-26.11.2006;
III „Cywilizacja zabawy czy zabawy cywilizacji? Rola gier we współczesności” Poznań 24-25.11.2007;
IV „XXI wiek - wiekiem gier? Przydatność gier w poznawaniu i kształtowaniu zjawisk społecznych” Poznań 22-23.11.2008;
V „Społeczny i naukowy status ludologii” Poznań 17-18 października 2009;
VI „Między przyjemnością a użytecznością”, Poznań 13-14 listopada 2010;
VII „Perspektywy rozwoju ludologii”, Poznań 19-20 listopada 2011;
VIII „Ludolog na uniwersytecie i poza nim", Poznań 24-25 listopada 2012; 
IX „Gry stosowane i gamifikacja", Poznań 24-25 listopada 2013. 
 
Zarząd Główny PTBG z przyjemnością zaprasza na kolejną, dziesiątą konferencję pod tytułem Game-based learning / Game-biased learning”, Poznań, 15-16 listopada 2014. Prosimy śledzić informacje na oficjalnej stronie towarzystwa oraz stronie konferencji!
 

 


 
First call for papers
 
Games Research Association of Poland has been organising an international academic conference cycle “Culture-Generative Function of Games” since 2005. The conferences are held every year in November in Poznań, Poland. The Main Board of GRAP has the pleasure to invite for the next, tenth conference entitled Game-based learning / Game-biased learning”, Poznań, 15–16 November 2014.For more information, please visit the official site of the association and the site of the conference.
 
Previous conference sites of the “Culture-Generative Function of Games” cycle:

I. The Game as a Medium, Text and Ritual, Poznań,  19–20 November 2005
II. Game in the Education, Media and Society, Poznań, 25–26 November 2006
III. The Civilization of Fun and Games or the Fun and Games of Civilization? The Role of Games in Contemporary Culture, Poznań, 24–25 November 2007
IV. The 21st Century - the Century of Games? The Usefulness of Games in Exploring and Shaping of Social Phenomena, Poznań, 22–23 November 2008 
V. Social and Academic Status of Ludology, Poznań, 17–18 October 2009 
VI. Between Pleasure and Usefulness, Poznań, 13–14 November 2010
VII. Perspectives on the Development of Ludology, Poznań, 18–19 November 2011 
VIII. The Ludologist at University and Beyond, Poznań, 24–25 November 2012
IX. Applied Games and Gamification, Poznań, 16–17 November 2013

 

 

 
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe