ERASMUS +

Dyżur Koordynatora Erasmus+ w ILS: 
środa 13.00-14.00  (p. 312, ul. Św. Marcin 78)
wtorek dyżur ILS 11.30 - 13.00 (p. 312, ul. Św. Marcin 78) - UWAGA dn. 4. XII.2018 r. w C. Novum


Realizacja części studiów na uczelni zagranicznej jest dziś nieodzownym elementem studiów filologicznych. Zachęcamy do zapoznania się z bogatą ofertą stypendialną, jaką Instytut Lingwistyki Stosowanej udostępnia swoim studentom w oparciu o sieć sprawdzonych partnerstw zagranicznych. Nawiązaliśmy liczne kontakty z niemieckimi i innymi europejskimi szkołami wyższymi. Na pierwszy plan wysuwają się takie ośrodki jak: Lipsk, Berlin, Mainz, Wiedeń, Bayreuth, Granada. Instytut uczestniczy czynnie w europejskim programie wymiany Erasmus+, programie CEEPUS oraz współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi w oparciu o umowy bilateralne (Rosja).

W ramach europejskiego programu Erasmus+ ILS oferuje swoim studentom studia jedno- lub dwusemestralne w następujących uniwersytetach:

Nazwa Uczelni

Liczba miejsc (studenci)

Długość pobytu

Liczba miejsc
(pracownicy)

Specjalizacje

T (trans), G (glotto),      As (asystent),            TB (trans-biz),
W (wielojęzyczność),
Dr (doktoranci)

Freie Universität Berlin

2

5 mies.

1

G, Dr

Europa-Universität Viadrina Frankfurt (O)

15

5 mies.

1


T, G, As, TB, W

Universität Wien

4

9 mies.

1

T, TB

Universität Wien

2

5 mies.

1

G (SUM), Dr

Universidad Granada (Hiszpania)

2

5 mies.

1

T (LIC)

Universität Erfurt

2

5 mies.

1

T, G, TB

Universität Halle

1

4

5 mies.

10 mies.

1

T, G, TB, W
 

Universität Osnabrück

2

5 mies.

1


G

Unviersität Mainz/Campus  Germersheim

1

5 mies.

1

T, TB

Universität Mainz

3

10 mies.

          
1

T, G, TB, W

Universität Bayreuth

2

5 mies.

1

G

Universität Leipzig (Slawistyka)

Universität Leipzig (Instytut Herdera)

4


2

5 mies.


5 mies.

1


1


T, TB, W


G (LIC)

Universita di Salerno (Włochy)

2

5 mies.

1

G, T, TB, W

Universität Jena

2

5 mies.

1

G, Dr

Universität Wuppertal

2

10 mies.

2

T, G, TB, W

Universita di Pisa (Włochy)

1

10 mies.

1

T, TB

Universita di Urbino (Włochy)

2

5 mies.

3

T, G, TB, W

Universität Flensburg

1

5 mies.

1

G

Uniwersytet w Bukareszcie (Rumunia)

2

5 mies.

1

G

University of Zagreb (Chorwacja)

2

5 mies.

1

T, G, TB, W

University of Nitra (Słowacja)

2

5 mies.

1

T, As, TB, W

Universität Bremen

2

5 mies.

1

G (dydaktyka wczesnoszkolna)

Technische Universität Darmstadt 2   10 mies. 2 G, T, TB

 
Universität Marburg

Universität Marburg

 
4

2
  5 mies.

10 mies.
4

G

G

Radboud Universiteit Nijmegen (Holandia)

1

5 mies.

3

G

Uniwersytet w Koszycach (Słowacja)

2

10 mies.

1

G

New Bulgarian University Sofia (Bułgaria)

3

 mies.

1

T, G, As, TB, W

Uniwersytet w Zadarze (Chorwacja)

2

10 mies.

1

T, G, TB, W
 

Masaryk University Brno (Czechy)
 
1 5 mies. 1 G, T, TB, W
 
Uniwersytet w Palermo (Włochy)
 
2 5 mies. 1 G
Uniwersytet w Sewilli (Hiszpania)
 
2 5 mies. 1 T (LIC)
Uniwersytet w Perugii (Włochy)
 
0 0 5 G
Uniwersytet w Izmirze (Turcja) 0 0 1 G

Nowe umowy
Uniwersytet Coruña, Hiszpania 2/4 10/5 2 As (LIC)
Uniwersytet Malaga (Hiszpania) 2 10 2 As (LIC), Dr
Bielefeld University 
(Niemcy)

 
4 5 m-cy (20 m-cy/4 miejsca) 2 LIC (G), SUM (G)


Chcesz poznać opinie studentów, którzy uczestniczyli już w programie Erasmus? Poczytaj sprawozdania i opinie naszych stypendystów: Mainz, Zagrzeb, Wiedeń (glotto), Wiedeń (trans)Lipsk, Malaga, Granada, Frankfurt nad Odrą

Jakie możliwości daje Ci nowy program Unii Europejskiej Erasmus+? Dowiedz się tutaj

Kontakt z instytutowym koordynatorem programu Erasmus+ (dr K. Kozińska): erasmusplus.ils (at) amu.edu.pl

 

 


Erasmus+ - program uniwersytecki

1. W programie mogą brać udział studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Studenci mogą wyjeżdżać na każdym etapie studiów na rok, a więc i na studiach licencjackich i na magisterskich, i na doktoranckich, mogą te wyjazdy  też podzielić i wyjechać np. dwukrotnie na czas 5 miesięcy na danym etapie studiów.

2. Rekrutacja odbywa się przez system internetowy USOSweb - warunkiem udziału w rekrutacji jest wypełnienie  w systemie USOSweb w terminie od 22.02. do 11.03. 2018 r. wniosku wyjazdowego oraz dostarczenie w tym samym terminie formularza kwalifikacyjnego z potwierdzeniem średniej przez dziekanat (formularz kwalifikacyjny z potwierdzoną średnią ocen należy złożyć w sekretariacie ILS, w przegródce koordynatora instytutowego). Na formularzu należy wpisać informację o wybranej/realizowanej w ILS specjalizacji (w przypadku planowanej zmiany specjalizacji wpisać nowo wybraną specjalizację, realizowaną w chwili wyjazdu na studia). Na formularzu należy też podać aktualny adres e-mail (obowiązkowo ustawić przekierowanie z adresu e-mail w USOSie) i nr tel.kom. W pkt. 8 kandydat wpisuje 3 uczelnie w kolejności zainteresowania.
Rekrutacja uzupełniająca: 19-25.03.2018r. (miejsca wolne po rekrutacji głównej z puli wszystkich jednostek na wydziale).

3. Przyjęte w ILS szczegółowe kryteria oceny kandydatów:

-średnia ocen
-pierwszeństwo osób uczestniczących po raz pierwszy w programie
-starszeństwo roku 
-zbieżność zainteresowań naukowych z profilem uniwersytetu przyjmującego (przedstawiona w uzasadnieniu wniosku  wyjazdowego w USOSie) 
-możliwość realizacji wybranej na UAM specjalizacji na uniwersytecie przyjmującym
-przedstawienie zaświadczenia o znajomości języka kraju docelowego (poziom B2) w przypadku chęci wyjazdu do Hiszpanii i Włoch.

Uwaga! 
Nie przyznajemy stypendiów studentom w ostatnim semestrze SLIC oraz w ostatnim semestrze SUM (Podania o przyznanie stypendium rocznego, które rozpoczyna się w przedostatnim semestrze i kończy w ostatnim, rozpatrywane są indywidualnie). Nowe zarządzenie od 2018 r (pkt. 7 Zasad Rekrutacji na STUDIA w Programie Erasmus+ na rok akademicki 2018/2019 Wydziału Neofilologii UAM): Studenci III roku SLIC mogą wyjechać na I roku SUM dopiero w semestrze letnim.

Ważne dla studentów przebywających na uczelniach zagranicznych w ramach Erasmus+! 

Studenci przebywajacy na uczelniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+ nie rejestrują się na przedmioty w systemie USOS UAM (z wyjątkiem przedmiotów zaliczanych zdalnie). Studenci rejestrują się na uczelni zagranicznej.
 

Wydziałowy regulamin programu Erasmus-wyjazd na STUDIA

Erasmus+ - program praktyk

1. W programie mogą brać udział studenci studiów niestacjonarnych i niestacjonarnych oraz absolwenci UAM w terminie do roku od obrony pracy dyplomowej.
2. Praktyki trwają 2-12 miesięcy  i będą realizowane w terminie ustalonym między praktykodawcą a studentem w okresie od ............... do .................
3. Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie Training Agreement  (Learning Agreement for Traineeships) wypełnionego i podpisanego przez Instytucję Przyjmującą (tu znajdziesz plik z formularzem Training Agreement) oraz wypełnionego i podpisanego formularza kwalifikacyjnego (tu znajdziesz formularz kwalifikacyjny na praktyki). Formularz kwalifikacyjny składa się u koordynatora instytutowego.

Termin składania dokumentów:  01 - 28 marca 2018 r.
 

4. Student wyjeżdżający na praktykę w czasie trwania zajęć jest zobowiązany do uzyskania zgody na indywidualną organizację studiów (IOS).

 

Erasmus+ Praktyki - aplikacje na rok 2018/19

Aktualny regulamin Praktyk Programu Erasmus + na rok 2018/19 jest już
dostępny:
<Regulamin praktyk>
Informacje dotyczące praktyk w ramach Erasmus+ dostępne są na stronie
Wydziału Neofilologii:
https://wn.amu.edu.pl/erasmus-plus/dla-studenta/praktyki
Informacje dotyczące różnych praktyk są także dostępne na stronie: 

erasmus.amu.edu.pl

 

Informacje dla osób zakwalifkowanych do programu:
 

Adres mailowy instytutowego koordynatora programu Erasmus+ to: erasmusplus.ils (at) amu.edu.pl

» Strona wydziałowa programu Erasmus

» Erasmus krok po kroku

» Wnioski, formularze

» Koordynatorzy Erasmus+ Wydział Neofilologii
 

Przedłużenie pobytu Erasmus

Uczelnia nie gwarantuje wypłaty stypendium dla studentów, którzy za zgodą macierzystego wydziału i po akceptacji instytucji przyjmującej zdecydowali się przedłużyć planowany okres mobilności o kolejny semestr. Ewentualna decyzja o przyznaniu dofinansowania studentom przedłużającym uzależniona jest od środków zwalnianych na skutek rezygnacji, skracania pobytów lub środków dodatkowo pozyskiwanych. Przedłużenie realizowane jest z tzw. grantem zerowym czyli bez finansowania.
 

Ogłoszenia dla wykładowców:

staże Erasmus+ dla wykładowców - formalności

Wydziałowy regulamin programu Erasmus+ wyjazdy wykładowców

Formularze dla wykładowców

 

 

 
 
Koordynator programu Erasmus + w ILS
 

erasmusplus.ils (at) amu.edu.pl

 

 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe