Seminaria magisterskie - studia magisterskie niestacjonarne

Prof. dr hab. Marcin Maciejewski

W centrum zajęć znajduje się analiza tekstologiczna i pragmalingwistyczna różnego rodzaju gatunków tekstu zaczerpniętych z różnych mediów. Tworzone prace magisterskie wpisują się w nurt aktualnych obecnie badań z dziedziny lingwistyki mediów (Medienlinguistik). Badane teksty mogą pochodzić z mediów tradycyjnych i nowych. Z tych ostatnich na szczególną uwagę zasługują nowe gatunki tekstu w sieci WWW. Przedmiot badań mogą więc stanowić materiały zaczerpnięte z różnych stron internetowych (strony firm, instytucji, prywatne, polityczne itp.). 

W ramach seminarium możliwa jest analiza tekstów instytucjonalnych (np. pochodzących z przedsiębiorstw, instytucji publicznych i niepublicznych), prasowych, o charakterze reklamowym, perswazyjnym, argumentacyjnym. W każdym przypadku przedmiotem analizy będzie więc relacja pomiędzy nadawcą (np. przedsiębiorstwem, instytucją) a treścią jakiegoś konkretnego przekazu (np. wybrane publikacje przedsiębiorstwa, strony WWW itd.) oraz jego wpływem na odbiorcę.

Zarówno w przypadku analizy stron WWW, jak i tekstów tradycyjnych, możliwe są, oprócz analiz jednojęzycznych, analizy mające na celu porównanie dwóch wersji językowych tego samego gatunku tekstu lub hipertekstu. Podstawą metodologii prac są narzędzia wywodzące się z lingwistyki tekstu, pragmalingwistyki. Efekty prac powinny wnieść wkład w lepsze rozumienie procesu komunikacji na różnych płaszczyznach (instytucjonalnej, politycznej, prywatnej itp.), co ma istotne znaczenie w procesie translacji. 


Prof. dr hab. Izabela Prokop

Językoznawstwo
Opis struktur językowych języka niemieckiego oraz w niemiecko-polskim ujęciu kontrastywnym, np. negacja, apozycja, przyimki, występowanie strony biernej, aspekt, zaimek osobowy, zdania pytające i in. Realizacja językowa aktów mownych w języku niemieckim i polskim. Formy grzecznościowe. Budowa tekstów użytkowych i ich funkcja. Odmienność języka mówionego, cechy morfosyntaktyczne i suprasegmentalne. Struktury dialogowe.

Translatoryka
Translatorska analiza oryginału i tłumaczenia w parze język niemiecki – język polski w różnych modelach opisu. Badania ekwiwalencji tłumaczeniowej – semantycznej i strukturalnej. Błędy tłumacza. Kulturowo uwarunkowane przypadki nieprzetłumaczalności całkowitej i częściowej. Lingwistyczne bariery przekładu. Ekwiwalencja w tekstach specjalistycznych i literackich. Stereotyp i uprzedzenie jako bariera w przekładzie. Tłumaczenie konsekutywne.

Glottodydaktyka
Stereotypy narodowe w materiałach glottodydaktycznych. Alternatywne metody nauczania języków obcych (podejście komunikacyjne, sugestopedia, metoda projektu, elementy pedagogiki waldorfskiej i innych doktryn autorskich). Autonomizacja uczniów. Kształtowanie kompetencji interkulturowej. Kształtowanie sprawności mówienia. Metodologia ilościowa i jakościowa, szczególnie action research. Gramatyka na lekcji. Zasada kontrastywności w nauczaniu.


Dr Monika Kowalonek-Janczarek

Tematyka seminarium obejmuje zagadnienia związane z aktualnymi tendencjami rozwojowymi w języku niemieckim ogólnym oraz specjalistycznym (język biznesu, logistyki, reklamy lub inne w zależności od indywidualnych zainteresowań uczestników seminarium). W ramach seminarium możliwa jest analiza lingwistyczna wyrazów obcego pochodzenia bądź udziału obcych elementów w słowotwórstwie języka niemieckiego na przykładzie aktualnych tekstów prasowych lub tekstów specjalistycznych z wybranych przez uczestników seminarium dziedzin. Analiza może być jednojęzyczna lub w parze język niemiecki – język polski. Podstawą metodologii tworzonych prac są narzędzia wywodzące się z lingwistyki korpusowej.

Celem zajęć jest zdobycie wiedzy oraz wykształcenie umiejętności pozwalających na prawidłowe opracowanie poszczególnych części pracy magisterskiej. Uczestnicy seminarium zostaną zapoznani z wymogami stawianymi pracom magisterskim na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematyka zajęć obejmuje: zasady definiowania i dowodzenia w wywodzie naukowym, specyfikę niemieckiego języka naukowego oraz metodologię pracy naukowej. Uczestnicy seminarium zostaną także zapoznani z zasadami kompletowania i nowoczesnego zarządzania bibliografią.

 


Kontakt
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
ul. 28 Czerwca 1956 nr 198
61-485 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe