RADAR - Regulating Anti-Discrimination and Anti-Racism (2014-2016)

RADAR to projekt realizowany w Zakładzie Glottopedagogiki Interkulturowej od listopada 2014 do września 2016 w ramach współpracy z innymi uniwersytetami i podmiotami gospodarczymi z krajów Unii Europejskiej w oparciu o finansowanie pozyskane z Komisji Europejskiej.
Opiera się on na założeniu, że rasizm i ksenofobia mogą przybierać formę ataków fizycznych lub słownych. Te drugie często nazywane są określeniem “mowa nienawiści”, u której podłoża może leżeć agresywny nacjonalizm, nietolerancja, lub dyskryminacja. Niestety nie ma jasno sprecyzowanych wyznaczników, co stanowi akty przemocy werbalnej lub niewerbalnej, dlatego RADAR ma na celu:
Identyfikację potrzeb badawczych w krajach partnerów projektu, biorąc pod uwagę istniejące ramy prawne, wyniki badań naukowych, wnioski z debat w mass mediach czy mediach społecznościowych.
Głębsze zrozumienie mechanizmów komunikacji nacechowanej nienawiścią na tle etnicznym, np. technik i strategii.
Opracowanie koncepcji szkolenia i metod szkoleniowych na tej podbudowie, zarówno w formie tradycyjnej jak i on-line. Szkolenie miałoby odpowiadać potrzebom osób, które potencjalnie mogą paść ofiarą ”hate speech” lub osób, które z racji swojej pracy strzegą przestrzegania prawa w obszarze zainteresowania tego projektu;
Wytypowanie przykładów dobrych praktyk i konkretnych działań/ narzędzi, mogących być przydatnymi dla osób zawodowo zajmujących się tą tematyką;
 
Projekt ten jest głównie skierowany do:
osób zawodowo stojących na straży poszanowania praw człowieka w tym obszarze, tj. pracowników sądów, prokuratur, radców prawnych, policji, urzędników administracji samorządowej;
imigrantów i ich stowarzyszeń, nauczycieli, pracowników socjalnych, trenerów pracujących z osobami dorosłymi, pracowników instytucji europejskich.
 
Oczekiwane rezultaty końcowe projektu to nie tylko publikacja podsumowująca projekt ale również raport przedstawiający analizę aktów przemocy językowej w odniesieniu do materiałów zgromadzonych w poszczególnym kraju partnera projektu, a zebranych, np. z telewizyjnych talk show, mediów społecznościowych czy codziennych rozmów. Projekt ma również na celu opracowanie koncepcji szkolenia, wynikającej z analizy potrzeb, przeglądu aktualnego prawodawstwa i analizy językowej zebranych materiałów. Obejmie on opracowanie materiałów do e-learningu oraz szkolenie pilotażowe w każdym z krajów partnerów projektu i jednego o charakterze międzynarodowym;
Partnerzy projektu (konsorcjum):
1. Uniwersytet w Perugii (Włochy)
2. Uniwersytet Herriot- Watt w Edynburgu (Wielka Brytania)
3. Uniwersytet w Zuyd (Holandia)
4. LEARNMERA (Finlandia) 
 5. Athens Network of Collaborating Experts (Grecja)
6. Computer Technology Institute and Press "DIOPHANTUS" (Grecja)
7. KEY&KEY Communications (Włochy)
ILS w projekcie reprezentują prof. Sylwia Adamczak-Krysztofowicz, dr Anna Szczepaniak-Kozak i  Magdalena Jaszczyk.

 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe