Indywidualna organizacja studiów - studia magisterskie

§ 16 Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1. W uzasadnionym przypadku, na wniosek studenta, dziekan może zezwolić na indywidualną organizację studiów, która uprawnia studenta do uczestnictwa w zajęciach oraz zaliczania modułów (przedmiotów) na warunkach i w terminach uzgodnionych indywidualnie z prowadzącymi zajęcia, w granicach danego roku akademickiego, jak również może zezwolić na nieuczestniczenie w zajęciach, co jednak nie zwalnia studenta z obowiązku ich zaliczenia.

2. W ramach decyzji, o której mowa w ust. 1, w szczególnie uzasadnionym przypadku, dziekan może zezwolić na wyznaczenie terminów egzaminów lub zaliczeń w następnym roku akademickim. 

 

Pliki do pobrania:

Regulamin studiów (obowiązuje od 1 października 2012 r.)

Indywidualna organizacja studiów (PDF)

Indywidualna organizacja studiów (DOC)


 

 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe