Zaliczanie przedmiotów - studia magisterskie

 

Zaliczanie przedmiotów - studia licencjackie i magisterskie


Zaliczanie przedmiotów (modułów) w Instytucie Lingwistyki Stosowanej
w roku akademickim 2015/2016
 
 
 

 1. Student jest zobowiązany zarejestrować się na zajęcia w systemie USOS w terminie podanym przez dziekanat.
 2. Ćwiczenia, konwersatoria i seminaria są zajęciami obowiązkowymi. W przypadku braku zaliczenia z tych zajęć student nie może przystąpić do egzaminu z danego przedmiotu. W przypadku niedopuszczenia do egzaminu, egzaminator wpisuje ocenę niedostateczną w pierwszym terminie egzaminacyjnym.
 3. Do egzaminów przeprowadzanych przez zespoły nauczycieli (komisje) oraz do egzaminów pisemnych student przystępuje wyłącznie w terminach przewidzianych w harmonogramie sesji egzaminacyjnej, który ustala dyrekcja ILS.
 4. Oceny z zaliczeń i egzaminów kończących każdy semestr są wpisywane najpóźniej do końca sesji zimowej i letniej, odpowiednio. Nie przystąpienie do egzaminu w wyznaczonym terminie skutkuje oceną niedostateczną. Student ma możliwość poprawki w innym terminie wyznaczonym przez prowadzącego. Jeśli przyczyną nieobecności na egzaminie lub zaliczeniu była choroba, należy w ciągu 7 dni od daty egzaminu/zaliczenia przedstawić zwolnienie lekarskie.
 5. Poprawa oceny niedostatecznej z zaliczenia przedmiotu z semestru zimowego musi się odbyć w ustalonym terminie do 31 marca danego roku akademickiego.
 6. Poprawa egzaminu z sesji zimowej musi się odbyć w ustalonym terminie do 31 maja danego roku akademickiego.
 7. O zasadach zaliczenia przedmiotu decyduje prowadzący, o czym informuje studentów na początku semestru. Podstawą odmowy zaliczenia może być częstsza niż ustalona nieobecność na zajęciach, plagiat, brak opanowania materiału, nieobecność na 1/3 zajęć, nawet jeśli jest usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim.
 8. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą zwolnienie lekarskie należy przedstawić prowadzącemu zajęcia w ciągu 7 dni od ostatniego dnia zwolnienia.
 9. W przypadku dłuższych zwolnień lekarskich (powyżej 7 dni) wykładowca może wyznaczyć materiał, który należy zaliczyć w terminie uzgodnionym z wykładowcą.
 10. Student może mieć dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze na zajęciach trwających 30h, o ile prowadzący nie postanowi inaczej. Jednakże nieobecność nieusprawiedliwiona (zwolnieniem lekarskim, wyjątkowym przypadkiem losowym) na zajęciach, na które zostały przewidziane testy/kolokwia, prezentacje i inne formy oceny skutkuje oceną niedostateczną.
 11. Student nie może zmieniać grupy w trakcie trwania semestru. W uzasadnionych przypadkach student może złożyć podanie o zmianę grupy w ramach IOS. Wymagana jest zgoda prowadzącego zajęcia w grupie dotychczasowej wraz z informacją o nieobecnościach oraz ocenach.
 12.  Jeśli student nie ukończył pracy licencjackiej lub magisterskiej  w przewidzianym terminie zobowiązany jest do uczęszczania na seminarium dyplomowe w roku następnym..
 13. „W przypadku planowanych wyjazdów krajowych lub zagranicznych organizowanych przez uczelnię, samorząd studencki lub inne uczelniane organizacje studenckie, jednak nie więcej niż dwa razy w toku całych studiów, dziekan może zezwolić na krótkoterminowy urlop od zajęć w uczelni na okres wyjazdu, jednak nie dłuższy niż dwa miesiące.” (Regulamin studiów, par. 45)
 14. Pozostałe przepisy dotyczące zasad zaliczania przedmiotów (modułów) zawarte są w

      Regulaminie Studiów UAM . http://studenci.amu.edu.pl/studia/regulamin-studiow
 
 


Pliki do pobrania:

Regulamin studiów (obowiązuje od 1 października 2012 r.)


 

 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe