Fakultety - studia licencjackie

Fakultety 2015 / 2016 – studia licencjackie


 
Esperanto w teorii i praktyce   
Prof. zw. dr hab. Alicja Sakaguchi


Z języków powstałych w wyniku planowania, co najmniej językowi esperanto udało się wkroczyć w drugie stulecie swego istnienia potwierdzając na drodze szeroko zakrojonego eksperymentu swoją przydatność i sprawność funkcjonalną. Esperanto rozwinęło się z projektu języka do dojrzałego środka komunikacji międzynarodowej grupy użytkowników. Powstanie esperanta zawdzięczamy co prawda jednostce, jednak nie dotyczy to jego procesu rozwojowego, który od początku był podporządkowany wymogom komunikacji pomiędzy ludźmi różnej przynależności językowej i kulturowej. W drugiej godzinie zajęć przewidziany jest praktyczny kurs języka esperanto dla początkujących.
Semestr zimowy 2015
Forma zajęć: seminarium/ćwiczenia
Forma zaliczenia: referat
Ilość godzin w semestrze: 30
Cel zajęć: podstawowe wiadomości z teorii i praktycznego funkcjonowania języka międzynarodowego esperanto; historia i typologia międzynarodowych języków skonstruowanych.
 
Pragmatyka tekstu
dr Emilia Kubicka


Na zajęciach będą omawiane teksty różnych rodzajów, ich budowa oraz wyznaczniki tekstualności. Studenci będą też tworzyć teksty według podanych wytycznych, np. streszczać je dla konkretnego odbiorcy, przekładać, zachowując styl i gatunek pierwowzoru. Celem nadrzędnym jest kształcenie umiejętności tworzenia zrozumiałych i logicznie zbudowanych tekstów opartych na danych wcześniej informacjach.
 
Tłumaczenie specjalistyczne (Turystyka)
dr Katarzyna Kozińska

Zadaniem przedmiotu jest przeprowadzenie ćwiczeń z tłumaczeń specjalistycznych pisemnych i ustnych z języka angielskiego na polski i z języka polskiego na angielski z zakresu turystyki , a także wsparcie pracy samodzielnej studentów.
Celem przedmiotu realizowanym podczas ćwiczeń jest umożliwienie studentom rozwinięcia podstawowych umiejętności tłumaczenia typowych tekstów o rożnej długości, np. broszur reklamowych lub stron internetowych konsulatów, a także wypowiedzi ustnych, np. podczas symulacji pracy tłumaczy towarzyszących, na lotniskach, w hotelach, podczas zwiedzania, itp., pod opieką prowadzącego oraz przy wsparciu konstruktywnymi uwagami współuczestników. Omawiane są podstawowe zagadnienia teoretyczne dotyczące strategii, technik i metod tłumaczenia, np. metody tłumaczenia ze względu na dominującą funkcję tekstu, Teoria Skoposu, itp. Studenci ćwiczą grupowanie tekstów ze względu na funkcje i metody tłumaczenia, analizowane są trudności w procesie tłumaczenia oraz odpowiednie metody radzenia sobie z problemami.
Celem jest także zdobycie podstawowej wiedzy oraz poszerzenie słownictwa z zakresu dziedzictwa kulturowego i naturalnego Polski, Europy oraz wybranych krajów anglojęzycznych, Światowego Dziedzictwa UNESCO, zagadnień turystyki jako gałęzi gospodarki i atrakcji turystycznych.
Studenci – poprzez ćwiczenia, wspólne refleksje dotyczące kwestii etycznych, dyskusje na temat zasad pracy tłumaczy, wykorzystywanie zasobów pomocnych w pracy tłumacza, a także pracę samodzielną – mają stać się świadomymi tego, jak istotną rolę odgrywa tłumacz w procesie tłumaczenia, odpowiedzialności wynikającej z jego roli w komunikacji międzyjęzykowej, międzynarodowej i międzykulturowej, a także wagi szacunku wobec dziedzictwa kultury i natury narodu, regionu i całego świata.
 
Nowe media w dydaktyce języków obcych
dr Joanna Woźniak


Fakultet skierowany jest dla studentów studiów licencjackich (rok drugi i trzeci) oraz magisterskich (rok pierwszy i drugi), którzy potrafią obsługiwać programy komputerowe. Głównym celem zajęć jest wykształcenie umiejętności efektywnego wykorzystania nowych mediów (programu Adobe Connect, platformy MOODLE 2.3, produkcji wideocastów za pomocą programu movie maker) w praktyce glottodydaktycznej. W ramach zajęć przeprowadzony zostanie po raz trzeci międzynarodowy projekt tandemu elektronicznego między Instytutem Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Centrum Językowym Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt. Po stronie niemieckiej uczestnikami są studenci różnych kierunków studiów uczący sie języka polskiego jako obcego na poziomie A2+/B1/B1+ (wg GER). Cotygodniowe zajęcia odbywają się we wtorki od 13.30 do 15.00 w sali 203 i sali komputerowej ILS przy zastosowaniu platformy Moodle 2.3 i programu Adobe Connect. W ramach pracy projektowo-tandemowej studenci tworzą i prezentują własne wideocasty pt. „Wirtualny spacer po miastach Poznań i Darmstadt“.
SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W FAKULTECIE I PROJEKCIE!!!
 
 
 
  Fakultety 2015 / 2016 – studia licencjackie (specjalność: asystent językowy 2 rok)
 
Esperanto w teorii i praktyce   
Prof. zw. dr hab. Alicja Sakaguchi

Z języków powstałych w wyniku planowania, co najmniej językowi esperanto udało się wkroczyć w drugie stulecie swego istnienia potwierdzając na drodze szeroko zakrojonego eksperymentu swoją przydatność i sprawność funkcjonalną. Esperanto rozwinęło się z projektu języka do dojrzałego środka komunikacji międzynarodowej grupy użytkowników. Powstanie esperanta zawdzięczamy co prawda jednostce, jednak nie dotyczy to jego procesu rozwojowego, który od początku był podporządkowany wymogom komunikacji pomiędzy ludźmi różnej przynależności językowej i kulturowej. W drugiej godzinie zajęć przewidziany jest praktyczny kurs języka esperanto dla początkujących.
Semestr zimowy 2015
Forma zajęć: seminarium/ćwiczenia
Forma zaliczenia: referat
Ilość godzin w semestrze: 30
Cel zajęć: podstawowe wiadomości z teorii i praktycznego funkcjonowania języka międzynarodowego esperanto; historia i typologia międzynarodowych języków skonstruowanych.
 
 
Elementy kultury krajów niemieckojęzycznych
dr Marta Janachowska-Budych

 
Podczas zajęć prowadzonych za pomocą metod aktywizujących i przy użyciu różnorodnych mediów (m.in. fragmentów filmów, utworów muzycznych, tekstów naukowych i literackich) omówione zostaną wybrane zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej kultury krajów niemieckojęzycznych.
Poruszone zostaną m.in. następujące tematy:
• wybrane postaci i wydarzenia z historii (kultury) Niemiec, Austrii i Szwajcarii
• prasa, radio i telewizja w Niemczech, Austrii i Szwajcarii
• literatura i film w Niemczech, Austrii i Szwajcarii.
 
Serdecznie zapraszam!
 
 
 
 
Tłumaczenie specjalistyczne (Turystyka)
dr Katarzyna Kozińska


Zadaniem przedmiotu jest przeprowadzenie ćwiczeń z tłumaczeń specjalistycznych pisemnych i ustnych z języka angielskiego na polski i z języka polskiego na angielski z zakresu turystyki , a także wsparcie pracy samodzielnej studentów.
Celem przedmiotu realizowanym podczas ćwiczeń jest umożliwienie studentom rozwinięcia podstawowych umiejętności tłumaczenia typowych tekstów o rożnej długości, np. broszur reklamowych lub stron internetowych konsulatów, a także wypowiedzi ustnych, np. podczas symulacji pracy tłumaczy towarzyszących, na lotniskach, w hotelach, podczas zwiedzania, itp., pod opieką prowadzącego oraz przy wsparciu konstruktywnymi uwagami współuczestników. Omawiane są podstawowe zagadnienia teoretyczne dotyczące strategii, technik i metod tłumaczenia, np. metody tłumaczenia ze względu na dominującą funkcję tekstu, Teoria Skoposu, itp. Studenci ćwiczą grupowanie tekstów ze względu na funkcje i metody tłumaczenia, analizowane są trudności w procesie tłumaczenia oraz odpowiednie metody radzenia sobie z problemami.
Celem jest także zdobycie podstawowej wiedzy oraz poszerzenie słownictwa z zakresu dziedzictwa kulturowego i naturalnego Polski, Europy oraz wybranych krajów anglojęzycznych, Światowego Dziedzictwa UNESCO, zagadnień turystyki jako gałęzi gospodarki i atrakcji turystycznych.
Studenci – poprzez ćwiczenia, wspólne refleksje dotyczące kwestii etycznych, dyskusje na temat zasad pracy tłumaczy, wykorzystywanie zasobów pomocnych w pracy tłumacza, a także pracę samodzielną – mają stać się świadomymi tego, jak istotną rolę odgrywa tłumacz w procesie tłumaczenia, odpowiedzialności wynikającej z jego roli w komunikacji międzyjęzykowej, międzynarodowej i międzykulturowej, a także wagi szacunku wobec dziedzictwa kultury i natury narodu, regionu i całego świata.
 
 
 
 
 
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe