Zapowiedzi konferencji

Department of Discourse Studies, Institute of Applied Linguistics,
 
University of Warsaw
 
invites to
 
GLOBE 2015
EAST – WEST EUROPEAN FORUM ON DISCOURSE
Talking ‘discourse’ in European linguistics: past, present and future
 
Warsaw, 14 – 16 May 2015
 
The organizers of this conference invite scholars working in various realms of discourse research, ranging from textology and linguistics of discourse, through discourse analysis to (interdisciplinary) critical discourse studies. Our key purpose is to explore the various ways of doing discourse analysis, historically and presently.
 
 
The main topics include:
 
  • historical traditions and evolutionary tendencies in (situated) discourse research in Europe; national, linguistic, regional, institutional and sub-disciplinary variation;
  • current models of and orientations to ‘doing discourse’: foci, emphases, biases;
  • the future of discourse research and discourse education in Europe in view of: fragmentation and specialization of discourse studies; rising interdisciplinarity of scholarship; globalization and English as lingua franca; market ideologies in research/education;
  • discourse analysis, critical discourse studies and social critique in addressing key European issues today.
 
Plenary speakers who have already confirmed their participation:
 
Prof. Teun van Dijk (Pompeu Fabra University, Barcelona, Spain)
Prof. Britt-Louise Gunnarsson (Uppsala University, Sweden)
Prof. Istvan Kecskes (University at Albany, State University of New York, USA)
Prof. Andrej Kibrik (Institute of Linguistics of the Russian Academy of Science, Russia and Lomonosov Moscow State University, Russia)
Prof. Irina Oukhvanova (Belarusian State University, Minsk)
Prof. Werner Schneider (University of Augsburg, Germany)
Prof. Danuta Ulicka (University of Warsaw, Poland)
Prof. Ruth Wodak (Lancaster University, England)
 
The languages of the conference will be English and German. Plenary lectures will be given in English.
 
Papers will be allocated 20 minutes plus 10 minutes for questions. Abstracts of no more than 300 words including references should be sent as MS Word attachment to Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">'+addy_text82257+'<\/a>'; //--> by 31 January 2015. Please include in the body of the email but not in the abstract itself your name, affiliation and email address. Notifications of acceptance will be communicated by 28 February 2015.
 
Registration and Fee
 
Early registration fee: PLN 500 / EUR 125 (February-March 2015)
Standard registration fee: PLN 600 / EUR 150 (April-May 2015)
 
The conference fee includes costs of conference materials, coffee breaks, the conference
reception for all GlobE 2015 participants and publication of postconference proceedings.
 
 
More details will be available shortly at http://globe.ils.uw.edu.pl
The conference e-mail address is Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">'+addy_text48292+'<\/a>'; //-->
 
Organizing Committe
Prof. Anna Duszak
Dr. Łucja Biel
Dr. Karolina Broś
Dr. Grzegorz Kowalski
Dr. Łukasz Kumięga
==========================================

W dniach 16-17.03. 2015 odbędzie się w Białymstoku
w Katedrze Neofilologii, ul. Liniarskiego 3
Konferencja naukowa
Słowo w języku i w dyskursie

Konferencja adresowana jest do językoznawców prowadzących badania w zakresie morfologii, składni, semantyki, pragmatyki, komparatystyki, analizy dyskursu, tłumaczenia, akwizycji i nauki języka.
Podana powyżej lista, nie wyczerpuje wszystkich obszarów badań. Wybrane referaty zostaną opublikowane w punktowanym czasopiśmie Białostockie Archiwum Językowe lub  w recenzowanym tomie o charakterze monograficznym.

KALENDARIUM:
Zgłoszenia na konferencję wraz ze streszczeniem ok. 200 słów: do 31.01.2015.
Zawiadomienie o akceptacji: do 20.02.2015.

JĘZYKI KONFERENCJI: angielski, francuski.
JĘZYKI PUBLIKACJI: angielski, francuski

OPŁATA KONFERENCYJNA:300zł
Opłata obejmuje koszty publikacji oraz przekąski w przerwach na kawę i uroczystą kolację.

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Katedra Neofilologii UwB
ul. Liniarskiego 3
15-420 Białystok
tel./fax. 085 745 75 16

Adres e-mail konferencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Link do strony konferencji: http://neo.uwb.edu.pl/wld/indexfr.html

Osoby odpowiedzialne za organizację:
Joanna Cholewa
Daniel Karczewski
Adrianna Naruk
Agata Rozumko
 
Komitet Naukowy
Xavier Blanco Escoda
Krzysztof Bogacki

Sylviane Cardey-Greenfield
Anna Dutka-Mańkowska

Cristiano Furiassi
Teresa Giermak-Zielińska

Peter Greenfield
Alicja Kacprzak
Zinaida Kharitonchik
Anna Kieliszczyk
Jarosław Krajka
Fabrice Marsac
Teresa Muryn
Ewa Pilecka
Grzegorz Szpila
Dorota Śliwa

 
==========================================

With the enclosed Call for Papers we would like to invite you to offer a presentation/workshop/talk at the Second IATELF Poland ESP SIG Conference which will take place at the Lublin University of Life Sciences on 15th / 16th January 2015.
This Second IATEFL Poland ESP SIG Conference will again be available online. All Keynote Talks and one workshop from each of the sessions will be streamed to enable both Polish and international teachers to follow the conference.
The title of the Conference is “Innovative Ideas and Best Practice in Teaching ESP Classes”. The aim is to give all stakeholders in ESP an opportunity to present the latest ideas in their individual fields of experience. This can refer to course design, materials, methods, approaches or qualifications.
There are three ways in which you can actively participate in this Conference. All three options can be used either live at the Conference or online:
a) You can offer a forty-minute talk or workshop on good practice experience in the ESP classroom
b) You can offer a forty-minute presentation on new materials and methods
c) In keeping with the theme of innovation, you can also offer a five-minute “short presentation” on any innovative aspect of ESP teaching that you have personally been involved with in your professional experience as an ESP trainer. These five-minute presentations can also be offered either as a live event in the Conference Hall or as an online event in the Open ESP Forum.
We look forward to receiving your proposals. Should you have any questions, please contact:
Joanna Rączkiewicz – email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">'+addy_text39312+'<\/a>'; //-->
Sławomir Nowikowski – phone: +48 601 219 456
=========================== 

 
W Instytucie Językoznawstwa (Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
w dniach 25-26.09.2014 odbędzie się trzecie międzynarodowe sympozjum interlingwistyczne,
organizowane przez Studia Interlingwistyki UAM. Głównym tematem będą:
Problemy międzynarodowej komunikacji językowej oraz ich rozwiązania
Opis: W zglobalizowanym świecie komunikacja międzynarodowa i międzykulturowa jest codzienną
potrzebą. Jakie są zatem scenariusze efektywnej komunikacji, które jednocześnie zapewniają
równość jej partnerów? Jakie koszty i inwestycje są wymagane do osiągnięcia tego celu? Jak można
zachować i przekazać wartości kultur narodowych i powiązaną z nimi tożsamość w wielokulturowym
świecie? Jak języki planowane / konstruowane mogą wspomóc naturalną komunikację między
kulturami?
Zachęcamy do zgłaszania wystąpień na poniższe tematy:
• języki naturalne w komunikacji międzynarodowej,
• polityka językowa w krajach wielokulturowych i wielojęzycznych,
• Esperanto:
o językoznawstwo; model analizy kategorii językowych i porównywania języków,
o literatura jako nośnik wartości i tematów międzynarodowych,
o nauczanie; rola w ułatwianiu nauki innych języków,
o ruch Esperanto jako ruch w obronie praw językowych,
• inne międzynarodowe języki pomocnicze,
• utopie językowe oraz języki artystyczne.
Wystąpienia nie powinny przekraczać 30 minut, w tym 10 minut na dyskusję (istnieje możliwość
przedstawienia prezentacji multimedialnej w formacie Power Point MS Office 98-2003).
Języki: esperanto, angielski, polski
Potwierdzone wykłady plenarne:
Prof. Sabine Fiedler
Prof. Zbigniew Galor
Prof. Federico Gobbo
Prof. Ilona Koutny
______________
Ostateczny termin nadsyłania abstraktów: 30.06.2014
Potwierdzenie przyjęcia wystąpienia/plakatu: 20.07.2014
______________
Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej.
Bankiet: 60 PLN
Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej oraz Komisja Nauk Filologicznych PAN oddział we Wrocławiu


organizują konferencję naukową zatytułowaną „Język, kultura, komunikacja”.

Do udziału w konferencji oraz wygłoszenia referatów zaproszeni są młodzi naukowcy i doktoranci, ale także inne osoby
chętne do podzielenia się swoimi osiągnięciami w różnych dziedzinach wiedzy humanistycznej. 
 
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami  dotyczącymi konferencji (zaproszeniem i plakatem), a dostępnymi w załącznikach. 
 
Cel konferencji
Konferencja skierowana jest do pracowników naukowych i dydaktycznych i będzie
obejmowała różnorodne dziedziny nauki, w tym: językoznawstwo, kulturoznawstwo i
literaturoznawstwo. Szczególnie zapraszamy doktorantów i młodych pracowników naukowych do
dzielenia się informacjami o ich postępach w realizowanych pracach. Zapraszamy także wszystkich
chętnych do prezentacji tematów badawczych z innych dziedzin niż te wymienione w obecnym
zaproszeniu. Lista proponowanych zagadnień znajduje się w dalszej części niniejszego zaproszenia.
Zachęcamy również do prezentacji referatów o charakterze interdyscyplinarnym. Pragniemy, by
konferencja była okazją do zapoznania się z różnorodnymi poglądami na temat języka i kultury oraz
by odmienne sądy i opinie stały się przyczynkiem do owocnych dyskusji. Dlatego też wśród
zaproszonych gości znajdują się zarówno lingwiści, medioznawcy, kulturoznawcy jak i praktycy języka
– swą obecnością zaszczycą nas dziennikarz i lektor filmowy oraz przedstawicielka firmy
konsultingowo-szkoleniowej Pricewaterhouse Coopers.
 
Program konferencji:
 Wykłady plenarne wraz z dyskusją (od godz. 9.00 do 11.30).
 Przerwa na kawę i ciasto.
 Sesje tematyczne (od godz. 12:30 do 15:30).
 Obiad w restauracji (od 16:00)
Do wygłoszenia wykładów plenarnych zaprosiliśmy między innymi:
prof. Piotra Chruszczewskiego, językoznawcę (Uniwersytet Wrocławski, Komisja Nauk Filologicznych
Polskiej Akademii Nauk oddział we Wrocławiu),
dr Małgorzatę Haładewicz-Grzelak, językoznawcę (Politechnika Opolska),
Wojciecha Najdę, dziennikarza i lektora filmowego,
Karolinę Krzak, specjalistkę w Pricewaterhouse Coopers.

 
Zgłaszanie wystąpień
Zapraszamy do zgłaszania prezentacji do sesji panelowych, które zostaną podzielone ze względu na
tematykę naukową i/lub język. Językami prezentacji będą polski, angielski i niemiecki. W każdym
panelu przewidziane jest po 30 minut na prezentacje uczestników (w tym 15 do 20 min. na
wystąpienie + 10 min. na dyskusję). Preferowaną formą wystąpień jest referat z towarzyszącą mu
prezentacją w programie Power Point.
Organizatorzy zapewniają dostęp do laptopa i nowoczesnego sprzętu multimedialnego w salach
konferencyjnych.

Publikacje
Artykuły, które otrzymają pomyślnie recenzje, zostaną opublikowane w punktowanych czasopismach Styles of Communication (http://journals.univ-danubius.ro/index.php/communication ) oraz Academic Journal of Modern Philology (http://ajmphil.wordpress.com/about/) lub zostaną wydane w formie monografii tematycznej.
Na przygotowanie artykułów do druku przewidziany jest określony czas po zakończeniu konferencji. Wytyczne dotyczące publikacji będą na bieżąco podawane na stronie internetowej konferencji.
 
Ważne daty
Do 1 lipca – czas na zgłoszenie i przysłanie abstraktu prezentacji.
Do 6 lipca – potwierdzenie przyjęcia abstraktu przez organizatorów.
Do 15 września – termin na uiszczenie opłaty konferencyjnej.
Informacje dotyczące konferencji będą aktualizowane na bieżąco na stronie Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej: http://sjo.po.opole.pl/konferencja
 
Data i miejsce
29 września 2014 r. , Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej, ul. Prószkowska 76, Opole (budynek 6).
 
Zgłoszenia i przesłanie abstraktu
Zgłoszenia na konferencję prosimy przysyłać w formie abstraktu prezentacji (300-400 słów) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 1 lipca 2014 r. – Powinno ono obejmować: imię i nazwisko uczestnika, afiliację, tytuł prezentacji, treść abstraktu. Prosimy o przygotowanie abstraktów zgodnie ze stylem narzuconym przez Komisję Nauk Filologicznych PAN we Wrocławiu, wydawcę Academic Journal of Modern Philology (informacje dostępne na stronie http://ajmphil.wordpress.com/publishing-procedure/) i w formacie Word (.doc lub .docx).
Do udziału w konferencji zapraszamy także tych uczestników, którzy nie planują wygłaszania referatów.
Zgłoszenia bez prezentacji prosimy przesyłać w terminie do 15 września 2014.
Opłata konferencyjna w wysokości 200 zł obejmuje uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, obiad w restauracji oraz poczęstunek.
 
Dane do przelewu:
Politechnika Opolska
ul Prószkowska 76, 45-758 Opole
numer konta: 80 1240 1633 1111 0000 2651 2646
tytuł przelewu: Konferencja – Język, kultura, komunikacja.
Uprzejmie prosimy także o przesłanie e-mailem danych do faktury, o ile taka jest Państwu potrzebna.

Proponowane zagadnienia:
I. Językoznawstwo antropologiczne (antropologiczne zakotwiczenie człowieka w komunikacji).
1) Etnolingwistyka (rozpoznawalne związki między językami, myśleniem, zachowaniem się człowieka a otaczającą go rzeczywistością – analiza wybranej grupy społecznej danego obszaru językowego, etnografia komunikacji).
2) Językowy obraz świata (Czy możliwe jest wykreowanie rzeczywistości nie związanej z doświadczeniem?
a także: relacje pomiędzy językiem a kulturą lub językiem a literaturą.
II. Różne obszary językoznawstwa (ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnych kierunków badań lingwistycznych).
1) Glottodydaktyka ( metody stosowane w glottodydaktyce w skutecznym nauczaniu L1 lub L2).
2) Lingwistyka komputerowa (modele komputerowe używane w celu testowania hipotez dotyczących mowy i języka; najnowsze programy komputerowe przetwarzające język naturalny).
3) Krytyczna analiza dyskursu (siła sprawcza dyskursu w życiu społecznym; paradygmat KAD rozpatrywany w kategoriach uświadamiania problemów społecznych i szerzenia o nich wiedzy lub analizy konfliktu pomiędzy subkulturami społecznymi – konfliktu uwidaczniającego się w sposobie wzajemnego zwracania się do siebie i reprezentowania siebie w dyskursie).
4) Psycholingwistyka (psychologiczne podstawy i uwarunkowania w przyswajaniu języka obcego).
5) Socjolingwistyka (współczesne konteksty aktów komunikacji lub studenci XXI wieku – „co, do kogo, w jakiej sytuacji i w jakim celu mówią”).
6) Translatoryka (Próba odpowiedzi na wybrane pytanie: na czym polega przebieg procesu tłumaczenia? Czym tak naprawdę jest tłumaczenie? Jaka jest rola tłumaczenia w wymianie międzykulturowej i rozprzestrzenianiu się idei? Czy możliwe jest tłumaczenie bez manipulacji informacją? Rola tłumacza w ostatecznym kształcie tłumaczonego tekstu).
7) Onomastyka (główne tendencje we współczesnym nazewnictwie [imiona, nazwiska lub miejscowości] w obszarze polsko-, niemiecko- lub anglojęzycznym).
8) Poezja lingwistyczna (język jako narzędzie komunikacji w poezji).
III. Kulturoznawstwo:
1) Filozoficzna refleksja nad kulturą jako osobną całością.
2) Badania tekstów kultury: film, fotografia, moda itp.
3) Antropologia kulturowa (kultura „Innego”).
4) Socjologia kultury (społeczne przejawy uczestnictwa w kulturze).
5) Medioznawstwo (kulturowa rola mediów lub ich wpływ na rozwój kulturowy społeczeństw).
IV. Literaturoznawstwo
1) Historia literatury
- Przekształcenia w literaturze określonego kręgu językowego na tle historycznym.
- Ewolucja wybranych idei, motywów czy zjawisk w dziedzinie literatury danego obszaru
językowego.
- Związki literatury z życiem danej społeczności.
2) Teoria literatury
- Teoria dzieła literackiego (poetyka) – dowolne ujęcie problemu.
- Teoria procesu historycznoliterackiego (poetyka historyczna) – dowolne ujęcie problemu.
3) Krytyka literacka
- Dyskusja, ocena lub interpretacja wybranych dzieł literackich.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

 
Organizatorzy
Komitet organizacyjny
dr Szymon Wach (Politechnika Opolska, Komisja Nauk Filologicznych PAN o. we Wrocławiu ) – przewodniczący komitetu organizacyjnego
mgr Grażyna Redlich (kierownik Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej)
dr Agnieszka Kossowska (Politechnika Opolska)
dr Beata Świerczewska (Politechnika Opolska)
mgr Magdalena Dolińska (Politechnika Opolska)
dr Aleksandra Knapik (Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, Komisja Nauk Filologicznych PAN o. we Wrocławiu)
dr Jacek Mianowski (Politechnika Koszalińska, KNF PAN o. we Wrocławiu)
mgr Katarzyna Buczek (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, KNF PAN o. we Wrocławiu)
prof. Piotr Chruszczewski (Uniwersytet Wrocławski, KNF PAN o. we Wrocławiu)
Kontakt dr Szymon Wach Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 77 4498138
sekretariat Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 77 4498146

 
Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie
Uniwersytetu Jagiellońskiego
we współpracy
z Jagiellońskim Centrum Językowym
oraz Centrum Zdalnego Nauczania UJ
zaprasza do udziału w dwudniowych warsztatach edukacyjnych
 
INNOWACYJNOŚĆ W DYDAKTYCE JĘZYKÓW OBCYCH

organizowanych w Krakowie w dniach 19-20 września 2014 roku.
Warsztaty, organizowane przez trzy jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego: Centrum
Języka i Kultury Polskiej w Świecie, Jagiellońskie Centrum Językowe oraz Centrum Zdalnego
Nauczania, będą poświęcone innowacyjności w zakresie metodyki nauczania oraz nowym
rozwiązaniom technologicznym znajdującym zastosowanie w dydaktyce języków obcych. Celem
spotkania jest skupienie się na praktyce nauczania, prezentacja nowych narzędzi i aplikacji
dydaktycznych oraz projektów realizowanych obecnie w dziedzinie glottodydaktyki. Udział
w spotkaniu jest szansą na wymianę doświadczeń pomiędzy specjalistami zajmującymi się
nauczaniem języka polskiego jako obcego oraz filologami uczącymi innych języków obcych.
Integralną częścią szkolenia będą warsztaty z obsługi nowoczesnych narzędzi
SpeakApps ( http://www.speakapps.eu/ ) umożliwiających interaktywne nauczanie i uczenie
się mówienia w języku obcym oraz tworzenia własnych materiałów edukacyjnych za pomocą
SpeakApps Open Educational Resources. W ramach realizacji projektu powstały trzy aplikacje
dydaktyczne: Langblog – narzędzie rozwijające umiejętność mówienia w języku obcym, Tandem
przeznaczony do pracy w parach oraz system wideokonferencji umożliwiający nagrywanie i
archiwizowanie sesji. Narzędzia są zespolone z platformą Moodle i powstały w ramach realizacji
międzynarodowego projektu finansowanego ze środków
europejskiego programu Lifelong Learning. Po ukończeniu szkolenia
uczestnicy otrzymają certyfikat podpisany przez Partnerów
Konsorcjum, którzy biorą udział w realizacji projektu: Centrum
Języka i Kultury Polskiej UJ, Universitat Oberta de Catalunya, Dublin
City University oraz Rijksuniversiteit Groningen.

W ramach cyklu spotkań zaplanowano trzy panele warsztatowo-dyskusyjne oraz panel studencko-doktorancki.
PANEL 1.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY W ZAKRESIE NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH
I MOŻLIWOŚCI ICH WYKORZYSTANIA W CODZIENNEJ PRAKTYCE NAUCZYCIELSKIEJ
W ramach tego panelu zachęcamy Państwa do prezentacji projektów, których celem jest wspomaganie nauczania języków obcych poprzez prowadzenie badań nad współczesnym językiem oraz jego dynamiką, tworzenie korpusów tekstów, przygotowanie nowych materiałów dydaktycznych oraz opracowanie narzędzi edukacyjnych w oparciu o nowe technologie. Zapraszamy Państwa do przygotowania referatu, prezentacji multimedialnej lub przeprowadzenia warsztatów.
PANEL 2.
ZASTOSOWANIE NOWYCH TECHNOLOGII W KSZTAŁCENIU JĘZYKOWYM
Do udziału w tym panelu zapraszamy nauczycieli, którzy w swojej pracy wykorzystują najnowsze rozwiązania, jakie stwarzają technologie informacyjno-komunikacyjne i chcieliby podzielić się wynikami badań prowadzonych na tym gruncie lub przeprowadzić szkolenie z użyciem wybranych narzędzi oraz aplikacji. Szczególnie zachęcamy do wystąpień wpisujących się w następujące kręgi tematyczne:
 wykorzystanie platform edukacyjnych w kształceniu językowym jako elementu wspomagającego w ramach kursów stacjonarnych oraz w nauczaniu zdalnym,
 wirtualne społeczności językowe i ich rola w poznawaniu języków obcych,
 projekty językowe i kulturowe realizowane zdalnie,
 urządzenia mobilne i możliwości ich wykorzystania w nauce języka,
 prezentacja ogólnodostępnych aplikacji webowych i ich zastosowanie w tworzeniu materiałów dydaktycznych,
 rola gier w edukacji językowej.
PANEL 3.
INNOWACJE W METODYCE NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH
Panel metodyczny zaplanowany został jako przestrzeń wymiany doświadczeń dla wszystkich zajmujących się metodyką nauczania języków obcych i planowaniem dydaktycznym. Zachęcamy Państwa do przygotowania prezentacji w obrębie następujących kręgów tematycznych:
 podejście działaniowe – od teorii do praktyki,
 kształcenie oparte na realizacji projektów,
 nauczanie języków obcych w kontekście kształcenia umiejętności kluczowych,
 efektywne techniki rozwijania sprawności językowych i nauczania podsystemów języka,
 neurodydaktyka a nauczanie i uczenie się języków obcych,
 dydaktyka wielojęzyczności,
 niekonwencjonalne formy kształcenia.
Proponujemy Państwu różne formy prezentacji wybranych problemów – od wygłoszenia referatu przez warsztaty po microteaching.
PANEL STUDENCKO-DOKTORANCKI
NOWA GENERACJA, NOWE SPOJRZENIE!
Udział w panelu studenckim to szansa dla osób, które przygotowują się do napisania rozprawy magisterskiej, planują bądź prowadzą badania nad określonymi aspektami rzeczywistości glottodydaktycznej i chcą podzielić się swoimi pomysłami z koleżankami i kolegami przygotowującymi się do roli nauczyciela języka obcego. Tematyka zgłaszanych referatów powinna odpowiadać przewodniemu tematowi konferencji.
Prosimy o przesyłanie propozycji wystąpień z zaznaczeniem panelu, w którym chcieliby Państwo wziąć udział, interesującej Państwa formy prezentacji oraz czasu potrzebnego na wygłoszenie prezentacji lub przeprowadzenie warsztatów. Jednocześnie organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszonych referatów oraz warsztatów.
Zgłoszenia wystąpień wraz ze streszczeniem oraz wszelkie zapytania prosimy kierować pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Bieżące informacje na temat konferencji można także znaleźć na stronie: polishstudies.uj.edu.pl (zakładka: KONFERENCJE)
Nadsyłanie zgłoszeń: do 30 czerwca 2014 r.
Języki robocze konferencji: polski i angielski.
Opłata konferencyjna: 200 zł (100 zł dla studentów i doktorantów) obejmuje udział w konferencji, uroczystą kolację (19 września) oraz przerwy kawowe. Organizatorzy nie zapewniają posiłków ani noclegów. Informację na temat miejsc noclegowych w Krakowie przedstawimy Państwu w osobnym pliku.
KOMITET NAUKOWO-ORGANIZACYJNY:
Przewodniczący: Prof. dr hab. Władysław Miodunka – Kierownik Katedry Języka Polskiego jako Obcego Dr hab., prof. UJ Zofia Berdychowska (Filologia Germańska UJ)
Dr hab. Piotr Horbatowski (Dyrektor Centrum Języka Polskiego jako Obcego)
Dr Waldemar Martyniuk (Dyrektor Jagiellońskiego Centrum Językowego)
Dr Jacek Urbaniec (Pełnomocnik Rektora UJ ds. e-nauczania)
Dr Adriana Prizel-Kania (Centrum Języka Polskiego jako Obcego)
Mgr Dominika Bucko (Centrum Języka Polskiego jako Obcego)
Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej
oraz
Komisja Nauk Filologicznych Polskiej Akademii Nauk
oddział we Wrocławiu
zapraszają na konferencję naukową pt.
 
JĘZYK, KULTURA, KOMUNIKACJA

która odbędzie się
29 września 2014
w Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej
przy ul. Prószkowskiej 76
w OpoluCel konferencji
Konferencja skierowana jest do pracowników naukowych i dydaktycznych i będzie obejmowała różnorodne dziedziny nauki, w tym: językoznawstwo, kulturoznawstwo i literaturoznawstwo. Szczególnie zapraszamy doktorantów i młodych pracowników naukowych do dzielenia się informacjami o ich postępach w realizowanych pracach. Zapraszamy także wszystkich chętnych do prezentacji tematów badawczych z innych dziedzin niż te wymienione w obecnym zaproszeniu. Lista proponowanych zagadnień znajduje się w dalszej części niniejszego zaproszenia. Zachęcamy również do prezentacji referatów o charakterze interdyscyplinarnym. Pragniemy, by konferencja była okazją do zapoznania się z różnorodnymi poglądami na temat języka i kultury oraz by odmienne sądy i opinie stały się przyczynkiem do owocnych dyskusji. Dlatego też wśród zaproszonych gości znajdują się zarówno lingwiści, medioznawcy, kulturoznawcy jak i praktycy języka – swą obecnością zaszczycą nas dziennikarz i lektor filmowy oraz przedstawicielka firmy konsultingowo-szkoleniowej Pricewaterhouse Coopers.
 
Program konferencji:
 Wykłady plenarne wraz z dyskusją (od godz. 9.00 do 11.30).
 Przerwa na kawę i ciasto.
 Sesje tematyczne (od godz. 12:30 do 15:30).
 Obiad w restauracji (od 16:00)
Do wygłoszenia wykładów plenarnych zaprosiliśmy między innymi:
prof. Piotra Chruszczewskiego, językoznawcę (Uniwersytet Wrocławski, Komisja Nauk Filologicznych Polskiej Akademii Nauk oddział we Wrocławiu),
dr Małgorzatę Haładewicz-Grzelak, językoznawcę (Politechnika Opolska),
Wojciecha Najdę, dziennikarza i lektora filmowego,
Karolinę Krzak, specjalistkę w Pricewaterhouse Coopers.
 
Zgłaszanie wystąpień:
Zapraszamy do zgłaszania prezentacji do sesji panelowych, które zostaną podzielone ze względu na tematykę naukową i/lub język. Językami prezentacji będą polski, angielski i niemiecki. W każdym panelu przewidziane jest po 30 minut na prezentacje uczestników (w tym 15 do 20 min. na wystąpienie + 10 min. na dyskusję). Preferowaną formą wystąpień jest referat z towarzyszącą mu prezentacją w programie Power Point.
Organizatorzy zapewniają dostęp do laptopa i nowoczesnego sprzętu multimedialnego w salach konferencyjnych.

Publikacje:
Artykuły, które otrzymają pomyślnie recenzje, zostaną opublikowane w punktowanych czasopismach Styles of Communication (http://journals.univ-danubius.ro/index.php/communication ) oraz Academic Journal of Modern Philology (http://ajmphil.wordpress.com/about/) lub zostaną wydane w formie monografii tematycznej.
Na przygotowanie artykułów do druku przewidziany jest określony czas po zakończeniu konferencji. Wytyczne dotyczące publikacji będą na bieżąco podawane na stronie internetowej konferencji.
 
Ważne daty:
Do 1 lipca – czas na zgłoszenie i przysłanie abstraktu prezentacji.
Do 6 lipca – potwierdzenie przyjęcia abstraktu przez organizatorów.
Do 15 września – termin na uiszczenie opłaty konferencyjnej.
Informacje dotyczące konferencji będą aktualizowane na bieżąco na stronie Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej: http://sjo.po.opole.pl/konferencja
 
Data i miejsce:
29 września 2014 r. , Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej, ul. Prószkowska 76, Opole (budynek 6).
 
Zgłoszenia i przesłanie abstraktu:
Zgłoszenia na konferencję prosimy przysyłać w formie abstraktu prezentacji (300-400 słów) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 1 lipca 2014 r. – Powinno ono obejmować: imię i nazwisko uczestnika, afiliację, tytuł prezentacji, treść abstraktu. Prosimy o przygotowanie abstraktów zgodnie ze stylem narzuconym przez Komisję Nauk Filologicznych PAN we Wrocławiu, wydawcę Academic Journal of Modern Philology (informacje dostępne na stronie http://ajmphil.wordpress.com/publishing-procedure/) i w formacie Word (.doc lub .docx).
Do udziału w konferencji zapraszamy także tych uczestników, którzy nie planują wygłaszania referatów. Zgłoszenia bez prezentacji prosimy przesyłać w terminie do 15 września 2014.
Opłata konferencyjna w wysokości 200 zł obejmuje uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, obiad w restauracji oraz poczęstunek.
 
Dane do przelewu:
Politechnika Opolska
ul Prószkowska 76, 45-758 Opole
numer konta: 80 1240 1633 1111 0000 2651 2646
tytuł przelewu: Konferencja – Język, kultura, komunikacja.
Uprzejmie prosimy także o przesłanie e-mailem danych do faktury, o ile taka jest Państwu potrzebna.

Proponowane zagadnienia:
I. Językoznawstwo antropologiczne (antropologiczne zakotwiczenie człowieka w komunikacji).
1) Etnolingwistyka (rozpoznawalne związki między językami, myśleniem, zachowaniem się człowieka a otaczającą go rzeczywistością – analiza wybranej grupy społecznej danego obszaru językowego, etnografia komunikacji).
2) Językowy obraz świata (Czy możliwe jest wykreowanie rzeczywistości nie związanej z doświadczeniem? a także: relacje pomiędzy językiem a kulturą lub językiem a literaturą.
II. Różne obszary językoznawstwa (ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnych kierunków badań lingwistycznych).
1) Glottodydaktyka ( metody stosowane w glottodydaktyce w skutecznym nauczaniu L1 lub L2).
2) Lingwistyka komputerowa (modele komputerowe używane w celu testowania hipotez dotyczących mowy i języka; najnowsze programy komputerowe przetwarzające język naturalny).
3) Krytyczna analiza dyskursu (siła sprawcza dyskursu w życiu społecznym; paradygmat KAD rozpatrywany w kategoriach uświadamiania problemów społecznych i szerzenia o nich wiedzy lub analizy konfliktu pomiędzy subkulturami społecznymi – konfliktu uwidaczniającego się w sposobie wzajemnego zwracania się do siebie i reprezentowania siebie w dyskursie).
4) Psycholingwistyka (psychologiczne podstawy i uwarunkowania w przyswajaniu języka obcego).
5) Socjolingwistyka (współczesne konteksty aktów komunikacji lub studenci XXI wieku – „co, do kogo, w jakiej sytuacji i w jakim celu mówią”).
6) Translatoryka (Próba odpowiedzi na wybrane pytanie: na czym polega przebieg procesu tłumaczenia? Czym tak naprawdę jest tłumaczenie? Jaka jest rola tłumaczenia w wymianie międzykulturowej i rozprzestrzenianiu się idei? Czy możliwe jest tłumaczenie bez manipulacji informacją? Rola tłumacza w ostatecznym kształcie tłumaczonego tekstu).
7) Onomastyka (główne tendencje we współczesnym nazewnictwie [imiona, nazwiska lub miejscowości] w obszarze polsko-, niemiecko- lub anglojęzycznym).
8) Poezja lingwistyczna (język jako narzędzie komunikacji w poezji).
III. Kulturoznawstwo:
1) Filozoficzna refleksja nad kulturą jako osobną całością.
2) Badania tekstów kultury: film, fotografia, moda itp.
3) Antropologia kulturowa (kultura „Innego”).
4) Socjologia kultury (społeczne przejawy uczestnictwa w kulturze).
5) Medioznawstwo (kulturowa rola mediów lub ich wpływ na rozwój kulturowy społeczeństw).


IV. Literaturoznawstwo
1) Historia literatury
- Przekształcenia w literaturze określonego kręgu językowego na tle historycznym.
- Ewolucja wybranych idei, motywów czy zjawisk w dziedzinie literatury danego obszaru
językowego.
- Związki literatury z życiem danej społeczności.
2) Teoria literatury
- Teoria dzieła literackiego (poetyka) – dowolne ujęcie problemu.
- Teoria procesu historycznoliterackiego (poetyka historyczna) – dowolne ujęcie problemu.
3) Krytyka literacka
- Dyskusja, ocena lub interpretacja wybranych dzieł literackich.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.


 
Organizatorzy:
Komitet organizacyjny
dr Szymon Wach (Politechnika Opolska, Komisja Nauk Filologicznych PAN o. we Wrocławiu ) – przewodniczący komitetu organizacyjnego
mgr Grażyna Redlich (kierownik Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej)
dr Agnieszka Kossowska (Politechnika Opolska)
dr Beata Świerczewska (Politechnika Opolska)
mgr Magdalena Dolińska (Politechnika Opolska)
dr Aleksandra Knapik (Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, Komisja Nauk Filologicznych PAN o. we Wrocławiu)
dr Jacek Mianowski (Politechnika Koszalińska, KNF PAN o. we Wrocławiu)
mgr Katarzyna Buczek (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, KNF PAN o. we Wrocławiu)
prof. Piotr Chruszczewski (Uniwersytet Wrocławski, KNF PAN o. we Wrocławiu)
Kontakt dr Szymon Wach Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 77 4498138
sekretariat Studium Języków Obcych Politechniki Opolskiej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 77 4498146
Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej
Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
 
zaprasza przedstawicieli środowisk naukowych, wykładowców, nauczycieli języków obcych, badaczy i ekspertów w dziedzinie lingwistyki tekstu oraz wszystkich zainteresowanych na konferencję naukowo-dydaktyczną 

„Spójność tekstu specjalistycznego”

 
Konferencja odbędzie się w dniu 19 września 2014 r. w Warszawie na Wydziale Lingwistyki Stosowanej ul. Szturmowa 4.
Chętnych do wygłoszenia referatów informujemy, że koszt uczestnictwa z referatem wynosi 150 zł.
 
Języki robocze konferencji: polski, rosyjski, angielski, niemiecki, włoski, francuski, hiszpański.

Zaplanowano referaty plenarne w I części obrad, następnie, po przerwie - obrady w sekcjach językowych.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń i abstraktów w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2014 na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać na konto: 74 1160 2202 0000 0000 6084 9609
z dopiskiem konferencja STS-2014
IKLA UW, 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 4

Dodatkowe informacje oraz szczegółowy program Konferencji prześlemy zainteresowanym w późniejszym terminie.
Uczestników prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej z podaniem tytułu referatu i abstraktu
w języku polskim lub angielskim. Przewidziane są publikacje referatów w tomie pokonferencyjnym w ramach opłaty konferencyjnej. Organizatorzy konferencji nie biorą na siebie obowiązków związanych z ewentualnym zakwaterowaniem i zapewnieniem gorących posiłków.

KOMITET ORGANZIACYJNY KONFERENCJI
Dr Mariusz Górnicz
Dr Małgorzata Kornacka
Dr Bożena Zagórska
 
  
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe