Studia magisterskie niestacjonarne

W naszym Instytucie oferujemy aktualnie oprócz studiów dziennych, dwuletnie studia magisterskie uzupełniające na specjalizacji glottodydaktycznej, translatoryczno-biznesowej i translatorycznej. Poniżej znajdują się opisy poszczególnych specjalizacji. Programy studiów znajdują się w zakładce: "Studia magisterskie niestacjonarne/Programy". 

NOWOŚĆ!!!
Od nowego roku akademickiego 2014/15  rozszerzamy profil translatoryczny o przedmioty biznesowe. Program studiów specjalizacji translatoryczno-biznesowej został już zaakceptowany przez Radę Wydziału Neofilologii i dostepny jest na naszej stronie internetowej w zakladce "» Dla studentów » Studia niestacjonarne »
Program Studiów " .
Niestacjonarne studia magisterskie trwają dwa lata. Zajęcia odbywają się w trybie zjazdowym w soboty i niedziele – osiem razy w semestrze (według ustalonego harmonogramu zajęć). Typ zajęć: seminaria i konwersatoria, ćwiczenia. Niestacjonarne studia magisterskie są odpłatne. Wysokość opłat ustalana jest corocznie przez Rektora UAM na wniosek Rady Wydziału Neofilologii. W tym roku opłata wynosiła 1900 zł na semestr.


SPECJALIZACJA TRANSLATORYCZNO-BIZNESOWA
Celem studiów na specjalizacji translatoryczno-biznesowej jest przygotowanie studentów do pracy w krajowych i zagranicznych przedsiębiorstwach, firmach, w których wykorzystywany jest język niemiecki i angielski.

Zaletą i cechą wyróżniającą tę specjalizację jest połączenie treści translatorycznych i biznesowych. Kształcenie kompetencji w tych obszarach jest pożądane z punktu widzenia pracodawców, co może ułatwić zatrudnienie w przedsiębiorstwach, firmach handlowych, różnych instytucjach publicznych, turystycznych, kulturalnych i agencjach reklamowych, współpracujących z partnerami zagranicznymi.

Podczas studiów słuchacze nabywają więc z jednej strony umiejętności tłumaczenia tekstów biznesowych, specjalistycznych, tłumaczenia konsekutywnego, a z drugiej mają możliwość zdobycia praktycznych kompetencji językowych i komunikacyjnych niezbędnych w codziennych kontaktach biznesowych. Studenci poznają specyfikę funkcjonowania komunikacji ustnej i pisemnej w przedsiębiorstwie oraz nabywają konkretną umiejętność tworzenia wybranych tekstów biznesowych i występowania publicznego. W ramach zajęć do wyboru mają oni możliwość uzupełnienia wiedzy m.in. z zakresu negocjacji biznesowych, komunikacji interkulturowej, tłumaczenia umów handlowych i korespondencji handlowej. Oprócz zajęć z praktycznej znajomości biznesowego języka niemieckiego połączonego z elementami tłumaczenia, nasz program studiów oferuje zajęcia z gospodarczego języka angielskiego, co jest dodatkowym wyróżniającym nas atutem. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, ćwiczeń, konwersatoriów przez kompetentną kadrę wykładowców.

SPECJALIZACJA TRANSLATORYCZNA
Zajęcia w ramach specjalizacji translatorycznej obejmują ponad 500 godzin przedmiotów przygotowujących studentów do pracy w charakterze tłumacza i dokumentalisty-tłumacza języka niemieckiego w zakresie tekstów pisanych, w tym zwłaszcza specjalistycznych z dziedziny ekonomii, prawa i techniki oraz tekstów użytkowych. Na drugim roku studiów duży nacisk położony jest na tłumaczenie środowiskowe, konsekutywne oraz symultaniczne. Oprócz przedmiotów teoretycznych, obejmujących m.in.: translatorykę, komputer w pracy filologa, prowadzone są także praktyczne zajęcia w ramach zajęć fakultatywnych, np. warsztaty przekładu literackiego, zajęcia z emisji głosu, komunikacja międzykulturowa, język medyczny, język niemiecki z zakresu nauk ścisłych, język niemiecki z zakresu ekonomiki przedsiębiorstwa, lingwistyka medialna.

SPECJALIZACJA GLOTTODYDAKTYCZNA
Celem specjalizacji glottodydaktycznej jest zapoznanie studentów z problematyką uczenia się i nauczania języków obcych, ze szczególnym uwzględnieniem języka niemieckiego oraz przygotowanie praktyczne do zawodów związanych z nauczaniem języka obcego. W ramach specjalizacji oferowane są przedmioty podstawowe, takie jak np. przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz przedmioty szczegółowe dotyczące nauczania języka niemieckiego, m.in. dydaktyka j. niemieckiego (w szkole ponadpodstawowej), metody alternatywne w nauczaniu języków obcych, teksty autentyczne w nauczaniu, emisja głosu dla nauczyciela, komputer w pracy filologa.

Perspektywy zawodowe absolwentów tej specjalizacji są następujące: nauczyciele języków obcych (w tym języka niemieckiego na poziomie szkół ponadgimnazjalnych), lektorzy w szkołach prywatnych, doradcy metodyczni, redaktorzy w wydawnictwach, konsultanci ds. programowych.

 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe