Specjalizacje

 

SPECJALIZACJA TRANSLATORYCZNO - BIZNESOWA
 

Specjalizacja translatoryczno-biznesowa (studia magisterskie)
 
Wraz z dynamicznym rozwojem międzynarodowych przedsiębiorstw w naszym kraju wzrasta zapotrzebowanie na pracowników wysoko wykwalifikowanych, posiadających biegłą znajomość języka obcego oraz wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne. W ramach specjalizacji translatoryczno-biznesowej oferujemy kompleksowe i wszechstronne przygotowanie do pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym. Oprócz tłumaczeń tekstów ekonomicznych studenci uzyskają wiedzę na temat szeroko pojętej komunikacji ustnej i pisemnej w języku niemieckim i angielskim w biznesie. Ponadto będą mogli wybrać lektorat języka trzeciego (rosyjski, francuski, włoski lub hiszpański).
W ramach specjalizacji studenci będą uczęszczali na takie zajęcia jak m.in.:
komunikacja ustna i pisemna w biznesie (język niemiecki, język angielski),
lingwistyka tekstów specjalistycznych,
niemiecki i polski język ekonomii,
język angielski specjalistyczny,
tłumaczenie tekstów ekonomicznych (niemiecko-polskie, polsko-niemieckie, angielsko-polskie, polsko-angielskie).
Studenci, którzy wybiorą specjalizację translatoryczno-biznesową, przejdą także trening interkulturowy w biznesie oraz odkryją tajniki języka perswazji i reklamy. Absolwenci wyposażeni w te specjalistyczne kompetencje komunikacyjne, językowe i tłumaczeniowe mogą po ukończeniu studiów znaleźć zatrudnienie:
w przedsiębiorstwach o zasięgu międzynarodowym,
w biurach tłumaczeń specjalizujących się w tłumaczeniu tekstów ekonomicznych,
w firmach outsourcingowych świadczących usługi dla przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym,
w bankach – w obsłudze klienta zagranicznego
jako tłumacz w strukturach UE związanych z ekonomią.
Po ukończeniu tej specjalizacji można także pracować jako tłumacz-freelancer.
Więcej informacji w zakładce program studiów magisterskich. 


SPECJALIZACJA GLOTTODYDAKTYCZNA (NAUCZYCIELSKA) 

Celem specjalizacji glottodydaktycznej jest:

 • zapoznanie studentów z problematyką uczenia się i nauczania języków obcych ze szczególnym uwzględnieniem języka niemieckiego oraz języka angielskiego,
 • przygotowanie praktyczne do zawodów związanych z nauczaniem języka obcego w kraju i za granicą,
 • wykształcenie umiejętności komunikacyjnych w języku obcym, by absolwent mógł podjąć pracę  w środowisku międzynarodowym,
 • przygotowanie do napisania pracy licencjackiej w tym zakresie, a w dalszej perspektywie pracy magisterskiej na studiach uzupełniających magisterskich.

W ramach specjalizacji oferowane są przedmioty ogólne, takie jak psychologia, pedagogika, emisja głosu dla nauczyciela, prawo oświatowe oraz przedmioty szczegółowe dotyczące nauczania języka niemieckiego i angielskiego jako obcego.

Studenci tej specjalizacji odbywają praktyki pedagogiczne i dydaktyczne zarówno z języka niemieckiego, jak i angielskiego; na studiach licencjackich w szkole podstawowej, natomiast na studiach magisterskich w gimnazjum oraz liceum lub technikum. Studenci mogą także odbyć praktykę nauczycielską za granicą.

Perspektywy zawodowe absolwentów tej specjalizacji:

 • nauczyciele języka niemieckiego i angielskiego
  • po studiach licencjackich w szkole podstawowej w klasach 4-6
  • po studiach magisterskich na pozostałych etapach edukacyjnych
 • lektorzy w szkołach prywatnych,
 • doradcy metodyczni,
 • redaktorzy w wydawnictwach,
 • konsultanci ds. programowych.

Absolwenci specjalizacji glottodydaktycznej doskonale realizują się także w zawodach wymagających umiejętności komunikowania się i nawiązywania kontaktów w języku obcym. Wielu z nich pracuje w działach HR, PR, marketingu w dużych firmach takich jak MAN, Carlsberg, IKEA, Volkswagen, McKinsey, bankach w obsłudze klienta obcojęzycznego czy też w biurach podróży w kraju i za granicą.

Po uzyskaniu licencjatu z zakresu nauczania języka niemieckiego i angielskiego można kontynuować swoje zainteresowania nauczaniem języków obcych na studiach magisterskich wybierając seminarium i/lub zajęcia specjalizacyjne o charakterze glottodydaktycznym.


SPECJALIZACJA TRANSLATORYCZNA

Zajęcia w ramach specjalizacji translatorycznej obejmują ponad 600 godzin przedmiotów przygotowujących studentów do pracy w charakterze tłumacza i dokumentalisty-tłumacza języka niemieckiego w zakresie:

 • tekstów pisanych, w tym zwłaszcza specjalistycznych z dziedziny ekonomii i prawa,
 • tekstów użytkowych, takich jak informacje o produktach, instrukcje, teksty reklamowe oraz
 • tłumaczenia konsekutywnego. 
Oprócz przedmiotów teoretycznych, obejmujących m.in.:
 • podstawy translatoryki,
 • lingwistyczne podstawy przekładu czy
 • technologie informacyjne 
prowadzone są także:
 • praktyczne zajęcia z tłumaczenia ustnego (konsekutywnego),
 • zajęcia z tłumaczenia pisemnego oraz
 • wiele zajęć fakultatywnych, np. warsztaty przekładu literackiego, zajęcia z emisji głosu, czy ćwiczenia, na których studenci zgłębiają tajniki tłumaczenia tekstów naukowych i użytkowych lub uczą się, jak efektywnie notować podczas tłumaczeń ustnych.
Studenci specjalizacji translatorskiej na 3. roku piszą pracę dyplomową z zakresu translacji (badania ekwiwalencji tłumaczeniowej tekstów, badanie strategii tłumaczeniowych) lub językoznawstwa, zwłaszcza z zakresu niemiecko-polskiej gramatyki kontrastywnej, także z zakresu terminologii specjalistycznej.  

Osoby chcące kontynuować naukę na studiach uzupełniających magisterskich mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w zakresie translatoryki przygotowując pracę magisterską z dziedziny translacji czy językoznawstwa.

Natomiast po ukończeniu studiów magisterskich można zdobywać dalsze umiejętności translatorskie w ramach Podyplomowych Studiów Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego przy Instytucie Lingwistyki Stosowanej.

Warto też dodać, że zajęcia z tłumaczeń ustnych odbywają się w doskonale wyposażonej, nowoczesnej sali multimedialnej. Dzięki nowoczesnym kabinomsymulującym pracę tłumaczy kabinowych, istnieje możliwość ćwiczenia także trudniejszych technik tłumaczenia ustnego.

SPECJALIZACJA ASYSTENT JĘZYKOWY
 

 • blok praktycznej nauki języka, w tym:
·         język niemiecki od podstaw do poziomu B2, 
·         kontynuacja języka angielskiego do poziomu C1,
·         język niemiecki i angielski w biznesie,
·         lektorat języka trzeciego (francuskiego, rosyjskiego lub hiszpańskiego) do poziomu B2.
 • blok językoznawczy, w tym:
·         wstęp do językoznawstwa,
·         blok gramatyczny  (gramatyka opisowa j. niemieckiego i angielskiego, gramatyka kontrastywna niemiecko-polska i angielsko-polska),
·         blok z zakresu lingwistyki tekstu (lingwistyka tekstu i dyskursu, analiza tekstu, kompozycja i redakcja tekstów użytkowych w ujęciu kontrastywnym niemiecko-polskim i angielsko-polskim),
·         podstawy leksykologii i leksykografii.
 • blok tłumaczeniowy, w tym:
·         podstawy translatoryki,
·         podstawy tłumaczenia pisemnego niemiecko-polskiego i angielsko-polskiego,
·         tłumaczenie pisemne tekstów użytkowych niemiecko-polskie i polsko-niemieckie oraz angielsko-polskie i polsko-angielskie.
 
 • blok zajęć (inter)kulturowych, w tym:
·         trening kompetencji międzykulturowej w biznesie,
·         kultura języka.
 • blok zajęć fakultatywnych
 
Specjalizacja obejmuje łącznie 2190 godzin, w tym 150 godzin praktyk dydaktycznych w:

·         przedsiębiorstwach (handlowych, transportowych, finansowych, produkcyjnych),
·         urzędach publicznych (urzędach miasta, starostwach powiatowych, różnych działach ministerstw),
·         muzeach, teatrach i innych instytucjach kultury (domach kultury, fundacjach i stowarzyszeniach),
·         bibliotekach,
·         wydawnictwach i redakcjach czasopism, regionalnych ośrodkach telewizji, biurach rzeczników prasowych,
·         biurach tłumaczeń,
·         biurach turystycznych, hotelach.
 
 
Celem specjalizacji Asystent językowy jest wykształcenie absolwenta, posiadającego interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnych dziedzinach nauki i życia społecznego oraz podjęcia pracy w różnych obszarach, a w szczególności w:
 
·         przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicą, administracji lokalnej i centralnej,
·         organizacjach pozarządowych, instytucjach kultury, redakcjach czasopism, agencjach reklamowych, środkach masowego przekazu, turystyce, hotelarstwie i sektorze usług,
·         szkolnictwie (po ukończeniu cyklu pedagogicznego zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
 
 


Kontakt
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
ul. 28 Czerwca 1956 nr 198
61-485 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe