Specjalizacje

 

SPECJALIZACJA TRANSLATORYCZNO - BIZNESOWA
 

SPECJALIZACJA TRANSLATORYCZNO – BIZNESOWA
 
Specjalizacja translatoryczno-biznesowa jest realizowana na studiach II stopnia.
 
Wraz z dynamicznym rozwojem międzynarodowych przedsiębiorstw w naszym kraju wzrasta zapotrzebowanie na pracowników wysoko wykwalifikowanych, posiadających biegłą znajomość języka obcego oraz wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne. W ramach specjalizacji translatoryczno-biznesowej oferujemy kompleksowe i wszechstronne przygotowanie do pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym. Oprócz tłumaczeń tekstów ekonomicznych studenci uzyskają wiedzę na temat szeroko pojętej komunikacji ustnej i pisemnej w języku niemieckim i angielskim w biznesie. Ponadto będą mogli wybrać lektorat języka trzeciego (rosyjski, francuski, włoski lub hiszpański).
W ramach specjalizacji studenci będą uczęszczali na takie zajęcia jak m.in.: komunikacja ustna i pisemna w biznesie (język niemiecki, język angielski), lingwistyka tekstów specjalistycznych, niemiecki i polski język ekonomii, język angielski specjalistyczny, tłumaczenie tekstów ekonomicznych (niemiecko-polskie, polsko-niemieckie, angielsko-polskie, polsko-angielskie).
Studenci, którzy wybiorą specjalizację translatoryczno-biznesową, przejdą także trening interkulturowy w biznesie oraz odkryją tajniki języka perswazji i reklamy. Absolwenci wyposażeni w te specjalistyczne kompetencje komunikacyjne, językowe i tłumaczeniowe mogą po ukończeniu studiów znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach o zasięgu międzynarodowym,
 • biurach tłumaczeń specjalizujących się w tłumaczeniu tekstów ekonomicznych,
 • firmach outsourcingowych świadczących usługi dla przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym,
 • bankach – w obsłudze klienta zagranicznego jako tłumacz w strukturach UE związanych z ekonomią. Po ukończeniu tej specjalizacji można także pracować jako tłumacz-freelancer.

Więcej informacji w zakładce program studiów magisterskich


SPECJALIZACJA GLOTTODYDAKTYCZNA (NAUCZYCIELSKA) 

Specjalizacja glottodydaktyczna jest realizowana na studiach I i II stopnia.

Celem specjalizacji glottodydaktycznej jest:

 • zapoznanie studentów z problematyką uczenia się i nauczania języków obcych ze szczególnym uwzględnieniem języka niemieckiego oraz języka angielskiego,
 • przygotowanie praktyczne do zawodów związanych z nauczaniem języka obcego w kraju i za granicą,
 • wykształcenie umiejętności komunikacyjnych w języku obcym, by absolwent mógł podjąć pracę w środowisku międzynarodowym,
 • przygotowanie do napisania pracy licencjackiej w tym zakresie, a w dalszej perspektywie pracy magisterskiej na studiach uzupełniających magisterskich.

W ramach specjalizacji oferowane są przedmioty ogólne, takie jak psychologia, pedagogika, emisja głosu dla nauczyciela, prawo oświatowe oraz przedmioty szczegółowe dotyczące nauczania języka niemieckiego i angielskiego jako obcego.
Studenci tej specjalizacji odbywają praktyki pedagogiczne i dydaktyczne zarówno z języka niemieckiego, jak i angielskiego; na studiach licencjackich w szkole podstawowej, natomiast na studiach magisterskich w liceum lub technikum. Studenci mogą także odbyć praktykę nauczycielską za granicą.

Perspektywy zawodowe absolwentów tej specjalizacji:

 • nauczyciele języka niemieckiego i angielskiego
  • po studiach licencjackich w szkole podstawowej
  • po studiach magisterskich na pozostałych etapach edukacyjnych
 • lektorzy w szkołach prywatnych,
 • doradcy metodyczni,
 • redaktorzy w wydawnictwach,
 • konsultanci ds. programowych.

Absolwenci specjalizacji glottodydaktycznej doskonale realizują się także w zawodach wymagających umiejętności komunikowania się i nawiązywania kontaktów w języku obcym. Wielu z nich pracuje w działach HR, PR, marketingu w dużych firmach takich jak MAN, Carlsberg, IKEA, Volkswagen, McKinsey, bankach w obsłudze klienta obcojęzycznego czy też w biurach podróży w kraju i za granicą.

Po uzyskaniu licencjatu z zakresu nauczania języka niemieckiego i angielskiego można kontynuować swoje zainteresowania nauczaniem języków obcych na studiach magisterskich wybierając seminarium i/lub zajęcia specjalizacyjne o charakterze glottodydaktycznym.
SPECJALIZACJA TRANSLATORYCZNA (TŁUMACZENIOWA)

Specjalizacja translatoryczna jest realizowana na studiach I i II stopnia.

Zajęcia w ramach specjalizacji translatorycznej obejmują ponad 600 godzin przedmiotów przygotowujących studentów do pracy w charakterze tłumacza i dokumentalisty-tłumacza języka niemieckiego w zakresie:
 

 • tekstów pisanych, w tym zwłaszcza specjalistycznych z dziedziny ekonomii i prawa,
 • tekstów użytkowych, takich jak informacje o produktach, instrukcje, teksty reklamowe oraz
 • tłumaczenia konsekutywnego. 

Oprócz przedmiotów teoretycznych, obejmujących m.in.:
 

 • podstawy translatoryki,
 • lingwistyczne podstawy przekładu czy
 • technologie informacyjne 

prowadzone są także:
 

 • praktyczne zajęcia z tłumaczenia ustnego (konsekutywnego) i symultanicznego
 • zajęcia z tłumaczenia tekstów literackich
 • zajęcia z tłumaczenia pisemnego oraz
 • wiele zajęć fakultatywnych, np. warsztaty przekładu literackiego, zajęcia z emisji głosu, czy ćwiczenia, na których studenci zgłębiają tajniki tłumaczenia tekstów naukowych i użytkowych lub uczą się, jak efektywnie notować podczas tłumaczeń ustnych.

Studenci specjalizacji translatorycznej na 3. roku piszą pracę dyplomową z zakresu translacji (badania ekwiwalencji tłumaczeniowej tekstów, badanie strategii tłumaczeniowych) lub językoznawstwa, zwłaszcza z zakresu niemiecko-polskiej gramatyki kontrastywnej, także z zakresu terminologii specjalistycznej.
Osoby chcące kontynuować naukę na studiach uzupełniających magisterskich mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w zakresie translatoryki przygotowując pracę magisterską z dziedziny translacji czy językoznawstwa. Natomiast po ukończeniu studiów magisterskich można zdobywać dalsze umiejętności translatorskie w ramach Podyplomowych Studiów Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego przy Instytucie Lingwistyki Stosowanej. Warto też dodać, że zajęcia z tłumaczeń ustnych odbywają się w doskonale wyposażonej, nowoczesnej sali multimedialnej. Dzięki nowoczesnym kabinom, symulującym pracę tłumaczy kabinowych, istnieje możliwość ćwiczenia także trudniejszych technik tłumaczenia ustnego.


ASYSTENT JĘZYKOWY

Specjalizacja asystent językowy jest realizowana na studiach I stopnia.

Celem specjalizacji asystent językowy, realizowanej w ramach studiów licencjackich, jest wykształcenie absolwenta, posiadającego interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent tej specjalizacji jest przygotowany do podjęcia pracy w różnych obszarach, a w szczególności w przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicą, administracji lokalnej i centralnej, organizacjach pozarządowych, instytucjach kultury, redakcjach czasopism, agencjach reklamowych, środkach masowego przekazu, turystyce, hotelarstwie i sektorze usług oraz szkolnictwie (po ukończeniu cyklu pedagogicznego zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Od kandydatów oczkujemy znajomości języka angielskiego na poziomie B1. Języka niemieckiego nauczamy od początku. Studenci wybierają także lektorat z trzeciego języka obcego (język hiszpański, francuski, rosyjski lub włoski). Studenci realizują praktyki w:


 • przedsiębiorstwach (handlowych, transportowych, finansowych, produkcyjnych),
 • urzędach publicznych (urzędach miasta, starostwach powiatowych, różnych działach ministerstw),
 • muzeach, teatrach i innych instytucjach kultury (domach kultury, fundacjach i stowarzyszeniach),
 • bibliotekach,
 • wydawnictwach i redakcjach czasopism, regionalnych ośrodkach telewizji,
 • biurach rzeczników prasowych,
 • biurach tłumaczeń,
 • biurach turystycznych, hotelach.

 
Po studiach licencjackich na specjalizacji asystent językowy studenci mogą realizować studia magisterskie w ramach oferowanych specjalizacji: glottodydaktycznej, translatorycznej, translatoryczno-biznesowej oraz wielojęzyczności i komunikacji specjalistycznej (w planie od roku akademickiego 2017/2018, zobacz opis nowej specjalizacji). 
 NOWA SPECJALIZACJA: WIELOJĘZYCZNOŚĆ I KOMUNIKACJA SPECJALISTYCZNA 

Specjalizacja Wielojęzyczność i komunikacja specjalistyczna jest realizowana na studiach II stopnia.

Specjalizacja Wielojęzyczność i komunikacja specjalistyczna otwiera studentom możliwości elastycznego kształtowania swoich zainteresowań i programu studiów poprzez możliwość dobierania przedmiotów z innych specjalizacji. Podczas studiów studenci poszerzą swoją wiedzę na temat wielojęzyczności i wielokulturowości, rozwiną swoje umiejętności w zakresie niemieckiego i angielskiego języka specjalistycznego, także w kontekście funkcjonowania mediów.
Ponadto studenci mogą wybrać lektorat z trzeciego języka (hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego oraz rosyjskiego).
Absolwenci tej specjalizacji mogą znaleźć zatrudnienie, między innymi, w następujących sektorach: przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicą, administracji lokalnej i centralnej, organizacjach pozarządowych, instytucjach kultury, redakcjach czasopism, agencjach reklamowych, środkach masowego przekazu, turystyce, hotelarstwie i sektorze usług, w firmach outsourcingowych świadczących usługi dla przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, w bankach – w obsłudze klienta zagranicznego, w biurach tłumaczeń oraz szeregu innych.

Specjalizacja jest przeznaczona nie tylko dla absolwentów studiów 1. stopnia Instytutu Lingwistyki Stosowanej, lecz także dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów 1. stopnia dowolnego kierunku, znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2/C1 oraz języka niemieckiego minimum na poziomie B1/B2.

 SPECJALIZACJA: Empirical Linguistics and Language Documentation (ELLDo)

Specjalizacja Empirical Linguistics and Language Documentation (ELLDo) jest realizowana na studiach II stopnia

Specjalizacja: Empirical Linguistics and Language Documentation (ELLDo)

Specjalizacja przeznaczona jest nie tylko dla absolwentów studiów filologicznych, lecz także dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów 1. stopnia dowolnego kierunku oraz znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2/C1. Aplikować na nią mogą studenci polscy i zagraniczni. Osoby zainteresowane językami i językoznawstwem zdobywają wiedzę i umiejętności w dokumentowaniu języków na miarę standardów 21. wieku. Ponadto zapoznają się z metodologią badań lingwistyki empirycznej, potrzebną w wielu dziedzinach nauki i praktyki.

The MA programme in Empirical Linguistics and Language Documentation is intended for students with a genuine interest in languages and linguistics. It provides knowledge and skills necessary for documenting languages according to 21st century standards as well as access to research methods in empirical linguistics and their application in various fields of practice.
 

Program studiów: PROGRAM 2018/2019

Website in English: http://elldo.amu.edu.pl/  

 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe