dr Gabriela Gorąca-Sawczyk

Telefon
+48 61 829 29 09

Aktualne stanowisko i funkcje

 • Adiunkt
 • Koordynator PNJN na 1. roku SLIC
 • Członkini Rady Programowej
   

Dziedziny badań naukowych

 • język perswazji i reklamy w ujęciu interkulturowym
 • multimedia w nauczaniu języków obcych
 • rozwijanie sprawności językowych
   

Dydaktyka

 • dydaktyka języka niemieckiego,
 • seminaria licencjackie i magisterskie dla studentów dziennych i zaocznych z zakresu glottodydaktyki,
 • praktyczne nauczanie języka niemieckiego,
 • teksty reklamowe,
 • nauczanie interkulturowe.
Pobyty badawcze i współpraca międzynarodowa

28.04.-28.06.2019 - staż naukowy, Marthin Luther Universität Halle-Wittenberg (wystąpienie gościnne)
2016-obecnie - współpraca z Fundacją Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego, wymiana polsko-niemiecka
23.10-27.10.2017-
seminaria gościnne,
Christian-Albrechts-Universität w Kilonii
6.12.2015-11.12.2015 - stypendium, Christian-Albrechts-Universität w Kilonii w ramach programu Unikatowy Absolwent UAM (prowadzenie zajęć)
1.06.-8.06.2014 - stypendium, Philipps-Universität w Marburgu w ramach programu Erasmus Staff Mobillity – Teaching (wygłoszenie wykładów)
2011- obecnie - współpraca naukowa z dr Nataschą Jourdy (Lycée Evariste Galois, Beaumont-sur-Oise)
05.2011-10.2011 - udział w programie Staż Sukcesem Naukowca, specjalista ds. rozwoju

01.2008-02.2008 - stypendium, Universität Bayreuth, Interkulturelle Germanistik
2004-2005 - studia na kierunku kulturoznawstwo na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w ramach programu Socrates - Erasmus.
 
 
Spis publikacji

Monografie


(2014): Entwicklung interkultureller Kompetenz mit Werbetexten. Projektorientierter Fremdsprachenunterricht im universitären Bereich. Wydawnictwo Naukowe UAM.

(2014): Glottodidaktik früher, heute und morgen. Wydawnictwo Naukowe UAM (współredakcja z L. Ciepielewską-Kaczmarek) https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/17523/1/Ciepieleska_Glotto_tekst.pdf

 
Artykuły

(2019). „Einsatz der Reportage in der didaktischen Vorbereitung von Fremdsprachenlehrenden - Vorurteile und Nachteile". In: Kegyes, E./ Kriston, R./ Schönenberger, M. (Hrsg.). Sprachen, Literaturen und Kulturen im Kontakt. Beiträge der 25. Linguistik- und Literaturtage. Miskolc/ Ungarn 2017. Hamburg: Verlag Dr. Kovac, 145-151.

(2018). „Austausch am eigenen Leib erfahren - die Rolle der Reflexion für angehende Lehrende in interkulturellen Begegnungen". In: Germanica Wratislaviensia 143. Quellen - Details - Argumente, 457-470. DOI: 10.19195/0435-5865.143.30 (współautorzy: Kamila Chmielewska-Molik i Daniel Bodył).

(2017): „Kryteria oceny prezentacji multimedialnej w języku obcym na studiach neofilologicznych", w: Konińskie Studia Językowe, nr 2, 243-266, http://www.ksj.pwsz.konin.edu.pl/wp-content/uploads/2018/01/KSJ-52-243-266.pdf

(2017): Schüleraustausch als Weg zur Entwicklung interkultureller Kompetenz – deutsch-französische und deutsch-polnische Austauschprojekte im schulischen Bereich", w: Colloquia Germanica Stetinensia 26, 271–285,
DOI: 10.18276/CGS.2017.26-16 (wraz z Natalją Jourdy).

(2016): „Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i językowych studentów lingwistyki stosowanej poza planem", w: Pedagogika. Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, tom XXV, nr 1, 187-195, http://dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/Content/4110/14.pdf

(2016): „Możliwości rozwijania kompetencji miękkich dla wykładowców uczelni wyższych na przykładzie wykładowcy-filologa", w: J. Makowski (red.) Języki specjalistyczne. Edukacja - perspektwy - sukces. Łódź: Wyd. Primum Verbum, 28-39.

(2015): „Rola zadań w rozwijaniu autonomii studentów specjalizacji glottodydaktycznej", w: Lingwistyka Stosowana 14: 3/2015, 31–40
http://www.ls.uw.edu.pl/documents/7276721/13367523/3+Lingwistyka+Stosowana+14+Gabriela+Goraca-Sawczyk.pdf

(2014): „Różnorodność technik uczenia się słownictwa w języku obcym", w: Neofilolog Nr. 43/2: Podsystemy języka w praktyce glottodydaktycznej, 181-192.

(2014): „Sukces w nauczaniu słownictwa ucznia dyslektycznego na zajęciach z języka obcego - możliwości i sposoby wykorzystania wizualizacji", w: Sujecka-Zając, J. / Jaroszewska, A. / Szymankiewicz, K. / Sobańska-Jędrych, J. (red.). Inspiracja - Motywacja - Sukces. Rola materiałów dydaktycznych i form pracy na lekcji języka obcego, 273-283.

(2014): "'Wir verreisen...' - mit lebensnahen Aufgaben das Sprachenlernen fördern", w: Frühes Deutsch Nr. 33, 9-11 (wraz z Luizą Ciepielewską-Kaczmarek).

(2014): „Zur Einleitung: Glottodidaktische Tendenzen und Perspektiven", w: Ciepielewska-Kaczmarek, L. / Gorąca-Sawczyk, G. (red.). Glottodidaktik früher, heute und morgen, 9-12 (wraz z Luizą Ciepielewską-Kaczmarek).

(2014): „Filme sehen und sehen lernen: Potenziale des Filmeinsatzes im DaF-Unterricht für Lehrende und Lernende", w: Ciepielewska-Kaczmarek, L. / Gorąca-Sawczyk, G. (red.). Glottodidaktik früher, heute und morgen, 81-96 (wraz z Nataschą Jourdy): https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/17523/1/Ciepieleska_Glotto_tekst.pdf

(2014): „Kreatives Denken - kreatives Schreiben. Metamorphosen von Märchen im Rahmen eines interkulturellen Projekts im DaF-Unterricht mit Anfängern“, w: Interjuli - Internationale Zeitschrift zur Kinder- und Jugendliteraturforschung 02/2014, 78-93 (wraz z Nataschą Jourdy) http://www.interjuli.de/de/assets/Artikel/1402%20Neue%20Medien/07.%20Goraca.compressed.pdf

(2014): „Bewusstes Fremdsprachenlernen mit bloggenden Lehrenden“, w: Adamczak-Krysztofowicz, S. / Szczepaniak-Kozak, A. (Hrsg.): Kultur – Kommunikation – Kreativität – Reflexivität. Aktuelle Beiträge zum universitären Fremdsprachenunterricht“. Posener Beiträge zur Angewandten Linguistik. Band 4, Berlin i in.: Peter Lang Verlag, 165-175.

(2014): „Przygotowanie do zawodu nauczyciela w ocenie studentów specjalizacji glottodydaktycznej", w: Cichoń, M. i in. (red.): Przez praktyki do praktyki. W stronę innowacyjności w kształceniu nauczycieli. Część druga: Języki obce, Lublin: UMCS, 29-39 (wraz z Luizą Ciepielewską-Kaczmarek i Barbarą Skowronek), https://www.researchgate.net/deref/https%3A%2F%2Fzasobyip2.ore.edu.pl%2Fpl%2Fpublications%2Fdownload%2F10209

 
(2013): "Using Blogs for Foreign Language Teaching and Learning", w: Glottodidactica vol. XL/2, 87-97, DOI: http://dx.doi.org/10.14746/gl.2013.40.2.7
 
(2013): „Förderung des akademischen Schreibens in einer Fremdsprache anhand von offenen Unterrichtsmethoden“, w: Revista Nebrija Actas de Congreso Número especial 13/ Año 2013, Madryt.
 
(2013): „Entwicklung des interkulturellen Bewusstseins bei der Projektarbeit mit Reklametexten", w: Grucza, F. / Zhu, Jianhua. Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. Band 19. Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010. Frankfurt am Main: Peter Lang, 43-47.
 
(2011): „Repräsentative Kunstwerke aus dem deutschsprachigen Raum im DaF-Projektunterricht“, w: Glottodidactica XXXVII, 107-116 (wraz z Nataschą Jourdy), http://dx.doi.org/10.14746/gl.2011.37.9
 
(2010):.„Kommunikativ-interkultureller Ansatz im projektorientierten Fremdsprachenunterricht", w:.Проблемы Межкультурной коммуникации в теории языка и лингводидактике (Probleme der multikulturellen Kommunikation in der Sprachtheorie und Glottodidaktik), Barnaul, 124-127.
 
(2009): „Die semiotische Analyse der Werbetexte als didaktische Strategie zur Förderung des Leseverstehens“, w: M. Foschi / M. Hepp (ed.) (2009). Texte – Lesen. Ansichten aus der polnischen und italienischen DaF-Didaktik. Jacques e i suoi quardeni, Pisa, 79-90, http://www.fileli.unipi.it/jsq/files/2009/01/Texte-Lesen.pdf
 
(2009): „Interkulturelle Kompetenz der Fremdsprachenlerner in der heutigen mediatisierten Welt”, w: Karolak, Cz. Reflexion als Schlüsselphänomen der gegenwärtigen Fremdsprachendidaktik. Posener Beiträge zur Germanistik - Volume 27, 205-212.
 
(2009): „Rola nauczyciela języka obcego w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnej ucznia w pracy projektowej nad tekstami reklamowymi”, w: Lingwistyka Stosowana tom 1, Warszawa, 91-97.
 
(2009): „Reklama jako specyficzna forma komunikacji w nauczaniu języków obcych”, w: Przegląd Glottodydaktyczny, tom XXVI, Warszawa, 25-33.
 
(2008): „Intersemiotische Kommunikation im frühen Fremdsprachenunterricht“, w: Glottodidactica tom XXXIV, Poznań, 43-51.
 
(2008): „Werbetexte als Lehr- und Lernmaterial zur Entwicklung der kommunikativen Kompetenz“, w: Studia Germanica Posnanensia, Poznań, 139-146.
 
(2008): „Integratives und spielerisches Wortschatzlehren”, w: Scripta Neophilologica Posnaniensia, tom IX , Poznań, 89-96.
 
(2008): „Podobieństwa oraz interakcje języka i muzyki”, w: Przegląd Glottodydaktyczny tom XXIV, Warszawa, 43-50.
 
Recenzje

(2014): Graefen, G. / Moll, M. Wissenschaftssprache: Deutsch: lesen - verstehen - schreiben. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Frankfurt a.M.: Peter Lang (2. Auflage 2012), w: Glottodidactica tom XL/1, 141-143.
(2013): Nerlicki, K. Lernerreflexionen im Blickpunkt. Polnische Germanistikstudenten über ihre fremdsprachlichen Lern- und Kommunikationserfahrungen. Hamburg 2011: Verlag Dr. Kovač, w:Glottodidactica tom XL, 167-168.

(2012): Olpińska-Szkiełko, M. / Grucza, S. / Berdychowska Z. / Żmudzki, J. (red.). Der Mensch und seine Sprachen: Festschrift für Professor Franciszek Grucza, Frankfurt am Main: Peter Lang, w: Glottodidcatica tom XXXIX, 109-110.

 
(2011): Ziebart, H. / Wójcik, A. Phraseologisches Wörterbuch Deutsch-Polnisch. Słownik frazeologiczny niemiecko-polski. Stuttgart 2010: Pons, w: Glottodidactica tom XXXVIII, 113-115.
 
(2011): Małgorzewicz, A. (Hrsg.). Translation: Theorie – Praxis – Didaktik. Dresden – Wrocław 2010: Neisse Verlag, w: Glottodidactica tom XXXVII, Poznań, 188-190.
 
(2009): Grucza, S. Od lingwistyki tekstu do lingwistyki tekstu specjalistycznego. F. Grucza/ J. Lukszyn (Hrsg.). Języki. Kultury. Teksty. Wiedza, tom 7. Warszawa 2007: Euro-Edukacja, w: Glottodidactica tom XXXV, 207-210.
 
(2007): Lewicka, G. Glottodydaktyczne aspekty akwizycji języka drugiego a konstruktywistyczna teoria uczenia się. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT 2007, w: Glottodidactica, tom XXIII, Poznań, 169-171.
 
Sprawozdania
 
(2011): Bericht über die Verleihung der Jugendpreise 2010, Wiesbaden 17.09.2010, w: Glottodidactica XXXVII (wraz z Alicją Szczap).
 
(2008): Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji GMF-Bundeskongress 2008 w Lipsku „Qualität entwickeln. Neue Wege in Unterricht und Lehrerbildung” Przegląd Glottodydaktyczny, tom XXVI, Warszawa, 217-222.
 
Wyróżnienia i nagrody
 
2015 Nagroda Rektora za osiągnięcia dydaktyczne

2015 Laureatka programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Transformation.doc (odbycie kursu "Putting Big Ideas into Practice" na Wageningen University w Holandii)

2012 European Language Label – 
Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych – nagroda zespołowa w kategorii konkurs instytucjonalny.
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe