Zakład Komunikacji Interkulturowej

Specjalizacja Komunikacja Interkulturowa stanowi obok Glottodydaktyki i Translatoryki filar kształcenia w Instytucie Lingwistyki Stosowanej, jako że kompetencje komunikacyjna i interkulturowa należą do kluczowych kwalifikacji w większości zawodów lingwistycznych (zob. zakładka „Zawody lingwistyczne").

Kształcenie w zakresie komunikacji interkulturowej jest odpowiedzią na dynamiczne i zintensyfikowane procesy globalizacji i mieszania się kultur, jakie zachodzą w dzisiejszym świecie. Międzynarodowe kontakty handlowe, polityczne, turystyka, migracja zarobkowa czy wymiany uczniowskie i studenckie to tylko kilka przykładów sytuacji, w których gruntowna wiedza z zakresu komunikacji i kultury będzie stanowiła gwarancję efektywnego i bezkonfliktowego współdziałania.

Aby zapewnić absolwentom wszechstronną wiedzę teoretyczną i zapewnić możliwość rozwijania praktycznych umiejętności z zakresu komunikacji i mediacji interkulturowej oferujemy szeroki wachlarz przedmiotów obejmujących m.in. teorie kulturowe i komunikacji, kompetencję interkulturową w praktyce politycznej, kulturowej i gospodarczej oraz Cultural Awareness Training. 

Absolwentki i absolwenci specjalizacji Komunikacja Interkulturowa posiadają wysoce rozwinięte interdyscyplinarne, komunikacyjne i interkulturowe kompetencje, które pozwalają na wykorzystanie wiedzy o języku i kulturze w wielu dziedzinach nauki oraz życia społecznego. Nabywają również umiejętność pracy w grupach interkulturowych na szczeblu międzynarodowym. Posiadają wiedzę o organizacjach gospodarczych, obywatelskich i samorządowych, jak również o placówkach kulturalnych i naukowych. Są oni przygotowani do pracy w różnych instytucjach upowszechniania kultury, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka niemieckiego, kultury niemieckiej oraz szczególnych umiejętności interpersonalnych i mediacji interkulturowej. 

 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe