Zakład Glottopedagogiki Interkulturowej

Profil badawczy zakładu
Zakład prowadzi badania w zakresie dydaktyki i metodyki języków obcych, komunikacji interkulturowej, pragmatyki interkulturowej, dydaktyki języków fachowych oraz nauczania interkulturowego. Są to dyscypliny kompleksowe, mające punkty wspólne i w związku z tym wymagające podejścia interdyscyplinarnego. Zakład posiada swoją specyfikę, pole działania i cele badawcze. 
 
Termin glottopedagogika związany jest z utrwalonym i uznanym na płaszczyźnie międzynarodowej pojęciem glottodydaktyka. Propozycja nowej definicji dyscypliny wynika z potrzeby uwzględnienia  interkulturowego podejścia do nauczania języków oraz zwiększenia roli pedagogiki w formułowaniu nowych celów i treści nauczania. Zakres badawczy interkulturowej glottopedagogiki jest w naszym Zakładzie szeroko określony.
 
Prace naukowe członków Zakładu nawiązują do teorii językoznawczych wspieranych teoriami psycholingwistycznymi i psychologicznymi. Ze względu na bliski związek glottopedagogiki z wieloma pokrewnymi  dziedzinami wiedzy - przede wszystkim z językoznawstwem i dydaktyką ogólną – w ramach działalności naukowej Zakładu prowadzone są badania dotyczące nowoczesnych podejść, metod i technik nauczania z uwzględnieniem wytycznych zawartych w polityce językowej Rady Europy. Priorytetem we współczesnym nauczaniu języków obcych jest wychowanie interkulturowe do życia w wielojęzycznej i wielokulturowej Europie. Cel ten obejmuje zatem nie tylko opanowanie języka jako środka komunikacji w wybranych sytuacjach, ale także kształcenie pozytywnej postawy wobec inności na podstawie wiedzy o kulturze, zwyczajach i mentalności innej społeczności komunikacyjnej.
 
Wieloaspektowe podejście do działań naukowych w Zakładzie odzwierciedlają publikacje pracowników, którzy zajmują się m.in. takimi zagadnieniami jak:
 • metodyka nauczania języka niemieckiego i angielskiego,
 • przedszkolne i wczesnoszkolne nauczanie języka obcego,
 • andragogika językowa,
 • dydaktyka języków specjalistycznych, w tym języka turystyki i service encounters,
 • podstawy komunikacji interkulturowej i kompetencji pokrewnych, language awareness,
 • rozwijanie i integracja sprawności językowych, ze szczególnym uwzględnieniem sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu,
 • rozwijanie kompetencji pragmatycznej w języku obcym,
 • dydaktyka nowych mediów (e-Tandem, podcasty, audiobooki),
 • podstawy preparacji i ewaluacji materiałów glottodydaktycznych,
 • ewaluacja i samoocena w nauczaniu języków obcych, w tym możliwości wykorzystania Europejskiego Portfolio Językowego w kształceniu instytucjonalnym,
 • dyskurs klasowy,
 • didactics of intercultural encounters(Begegnungsdidaktik),
 • metodologia badań ilościowych i jakościowych w lingwistyce stosowanej,
 • kształcenie nauczycieli języków obcych,
 • socjokulturowy kontekst dydaktyki języka angielskiego jako języka międzynarodowego.
Zakład nasz współpracuje z licznymi europejskimi ośrodkami uniwersyteckimi, m.in. w Marburgu (Niemcy), Darmstadt (Niemcy), Frankfurcie nad Odrą (Niemcy), Maladze (Hiszpania), Granadzie (Hiszpania), La Corunnii (Hiszpania), Perugii (Włochy), Koszycach (Słowacja).

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia z praktycznej nauki języka niemieckiego i angielskiego, oferują wykłady i seminaria z metodologii badań naukowych, seminaria licencjackie i magisterskie oraz zajęcia fakultatywne z zakresu glottodydaktyki i komunikacji interkulturowej.
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe