Zakład Dydaktyki i Metodyki Nauczania Języków Obcych

Kierownikiem zakładu jest prof. dr hab. Barbara Skowronek
Celem badań Zakładu jest teoria i praktyka nauczania języków obcych, zwłaszcza języka niemieckiego jako obcego (ale i angielskiego i polskiego jako języków obcych).
Za pomocą procedur rozumowania właściwych naukom empirycznym jak uzasadnianie, czyli opis i wyjaśnianie (ewentualnie w miarę potrzeb także dowodzenie), weryfikacja i falsyfikacja, definiowanie i klasyfikowanie pracujemy nad językowym oraz społecznym aspektem różnych kategorii uczenia się języka (obcego):

 • w naturalnym nabywaniu mowy dziecka uczącego się języka pierwszego, ewentualnie bilingwalnie języka drugiego,
 • w naturalnym nabywaniu języka drugiego (języków drugich) w późniejszym wieku,
 • w instytucjonalnym uczeniu się języka obcego ogólnego oraz specjalistycznego (np. języka biznesu) w aspekcie rozwijania sprawności komunikacyjnych (językowo-kulturowych), wiedzy komunikacyjnej (językowo-kulturowej), w aspekcie mono- i bilingwalnym, mono- i bikulturowym; w klasach bilingwalnych, w klasach integracyjnych (uczniowie ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi: uczniowie niewidzący, niesłyszący, uczniowie z dysfunkcjami językowymi, np. dysgrafia, dysortografia, legastenia, nauczanie seniorów na uniwersytetach trzeciego wieku,
 • poprzez językową analizę tekstów z różnych dziedzin (np. biznes, reklama, prasa).

Zakład Metodyki i Dydaktyki Języków obcych współpracuje z naukowcami z Niemiec, Francji i Włoch.
W 2012 roku pracownicy Zakładu przeprowadzili międzynarodowy projekt „Glottodidaktik, früher, heute und morgen”, za który Instytut Lingwistyki Stosowanej otrzymał prestiżową na skalę europejską zespołową nagrodę „European Language Label”, certyfikat jakości przyznawany za nowatorskie techniki kształcenia.

Pracownicy Zakładu prowadzą następujące zajęcia na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych:
wykłady z:

 • glottodydaktyki,
 • dydaktyki ogólnej,
 • dydaktyki języków obcych.

wykłady monograficzne i konwersatoria:

 • teoria koncepcji glottodydaktycznych
 • glottodydaktyka a lingwistyka
 • intersemiotyczna komunikacja w glottodydaktyce
 • nauczanie języków specjalistycznych
 • ewaluacja materiałów glottodydaktycznych
 • błędy w nauczaniu języków obcych
 • język polski jako obcy (zwłaszcza w terenach nadgranicznych)
 • przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela
 • eko-koncepcje języka (inter-/trans-) w glottodydaktyce
 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe