Seminaria magisterskie - studia magisterskie niestacjonarne

Prof. UAM dr hab. Marcin Maciejewski

W centrum zajęć znajduje się analiza tekstologiczna i pragmalingwistyczna różnego rodzaju gatunków tekstu zaczerpniętych z różnych mediów. Tworzone prace magisterskie wpisują się w nurt aktualnych obecnie badań z dziedziny lingwistyki mediów (Medienlinguistik). Badane teksty mogą pochodzić z mediów tradycyjnych i nowych. Z tych ostatnich na szczególną uwagę zasługują nowe gatunki tekstu w sieci WWW. Przedmiot badań mogą więc stanowić materiały zaczerpnięte z różnych stron internetowych (strony firm, instytucji, prywatne, polityczne itp.). 

W ramach seminarium możliwa jest analiza tekstów instytucjonalnych (np. pochodzących z przedsiębiorstw, instytucji publicznych i niepublicznych), prasowych, o charakterze reklamowym, perswazyjnym, argumentacyjnym. W każdym przypadku przedmiotem analizy będzie więc relacja pomiędzy nadawcą (np. przedsiębiorstwem, instytucją) a treścią jakiegoś konkretnego przekazu (np. wybrane publikacje przedsiębiorstwa, strony WWW itd.) oraz jego wpływem na odbiorcę.

Zarówno w przypadku analizy stron WWW, jak i tekstów tradycyjnych, możliwe są, oprócz analiz jednojęzycznych, analizy mające na celu porównanie dwóch wersji językowych tego samego gatunku tekstu lub hipertekstu. Podstawą metodologii prac są narzędzia wywodzące się z lingwistyki tekstu, pragmalingwistyki. Efekty prac powinny wnieść wkład w lepsze rozumienie procesu komunikacji na różnych płaszczyznach (instytucjonalnej, politycznej, prywatnej itp.), co ma istotne znaczenie w procesie translacji. 


 

 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe