Joanna Kubaszczyk, PhD. D.Litt.

Address
Collegium Hipolita Cegielskiego
ul. 28 Czerwca 1956  / 198
61-485 Poznań

Phone
0618292929, Office 216

E-Mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Position
Associate professor

Research interests
German and Polish word formation (contrastive), translating, interpreting, literary translation, cognitive linguistics, semantics, business German, linguistic foundations of translation
 
Teaching experience
Linguistic foundations of translation, business German, M.A. Seminar, consecutive translation, consecutive business translation, translating specialist texts (German-Polish, Polish-German), German-Polish contrastive grammar, general German, B. A. seminar, religious language of the Catholic church (optional course)
 
Research stays
•         1992/3 DAAD scholarship, Mainz
•         1995/6 Bundestag scholarship, in the Member of Parliamentoffice of the President of the Bundestag Prof. Rita Süssmuth
•         2005/6 DAAD scholarship, IDS Mannheim

Publications
Books
1.     2006. Przekład substantywizowanych wyrazów przymiotnych z języka niemieckiego na język polski. Poznań: Competenta.
2.     2007. Substantywizowany czasownik w przekładzie z języka niemieckiego na język polski. Poznań: Competenta.
3.     2011. Wortbilder und Übersetzungsbilder. Eine Untersuchung zur Wortbildung als Bildbildung im Kontext der Übersetzungswissenschaft Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Papers
1.     1999. Kognition und Übersetzen. Über das Übersetzen von Konzepten. Glottodidactica XXVII, 77-89.
2.     2000. Substantywizacje i ich tłumaczenie jako problem kognitywistyczny i translatoryczny. Siedmiostopniowy model ekwiwalencji semantycznej. Scripta Neophilologica Posnaniensia II, 95-113.
3.     2002. Der Zusammenhang von Kontur (bounding) und Bedeutung bei Nominalisierungen im Deutschen und im Polnischen und seine translatorischen Konsequenzen. In: Schatte, Ch. (Ed.): Linguistische und didaktische Probleme der Translatorik. Poznań: Rys Studio, 125-144.
4.     2004. Übersetzung substantivierter Adjektive als Sachnamen ins Polnische mit Hilfe eines Etiketts. Convivium, 245-262.
5.     2005. Wortbildungsentsprechungen der polnischen substantivierten Adjektive im Deutschen nach semantischen Gruppen. Kwartalnik Neofilologiczny LII, 3/2005, 227-233.
6.     2005. Profilowanie słowotwórcze a problem przekładu. In: Piotrowska, Maria (Ed.): Język trzeciego tysiąclecia III. Tom 2: Konteksty przekładowe, Kraków: Tertium, 297-304.
7.     2006. Zu den Substantivkomposita des Polnischen aus kontrastiver Perspektive. Scripta Neophilologica Posnaniensia VIII, 83-96.
8.     2006. Übersetzungsäquivalente der substantivierten Adjektivwörter vom Typ das Neue, das Schöne (neutrale Abstrakta) im Polnischen. Glottodidactica XXXII, 73-85.
9.     2006. Movierung und andere Wortbildungsmöglichkeiten sexusmarkierter Personenbezeichnungen im Polnischen und im Deutschen. Deutsche Sprache 3/06, 221-232.
10.2006. Falsifizierung der Annahme der Durativität (Imperfektivität) des substantivierten Infinitivs. In: Fries, N. / Fries, Ch. (Eds.): Deutsche Grammatik im europäischen Dialog. Beiträge zum Kongress Krakau 2006. Online 2006. krakau2006.anaman.de/beitraege/kubaszczyk.pdf
11.2007. Pisownia a znaczenie w kontekście przekładu. In: Piotrowska, Maria (Ed.): Współczesne kierunki analiz przekładowych. Monografia z cyklu „Język trzeciego tysiąclecia”. Kraków: Tertium, 209-217.
12.2007. Wortbildung der Jungwesenbezeichnungen im Polnischen und im Deutschen und ihre Übersetzung. In: Mikołajczyk, B. / Kotin, M. (Eds.): Terra grammatica. Ideen - Methoden - Modelle: Festschrift für Józef Darski zum 65. Geburtstag. Posener Beiträge zur Germanistik; Band 18.  Frankfurt/Main: Peter Lang, 187-194.
13.2007. Wizja świata, gramatyka i przekładalność, na przykładzie specyficznego użycia narzędnika w Ferdydurke Witolda Gombrowicza. In: Szczęsny, A. / Hejwowski, K. (Eds.): Językowy obraz świata w oryginale i przekładzie. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie w dniach 25-27 listopada 2005. Siedlce: Instytut Lingwistyki Stosowanej Warszawa, 159-171.
14.2008. Ortographie und Graphostilistik im Kontext des Übersetzens. Kwartalnik Neofilologiczny, LV, 1/2008, 46-61.
15.2008. Teoria prototypu w kontekście kontaktów językowo-kulturowych i przekładu. In: Kątny, A. (Ed.): Kontakty językowe i kulturowe w Europie. Sprach- und Kulturkontakte in Europa. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 316-325.
16.2009. Differenzierung der Diskurse am Beispiel der Movierung im Polnischen und im Deutschen unter besonderer Berücksichtigung der Übersetzungsschwierigkeiten. In: Henn-Memmesheimer, B. / Franz, J. (Eds.): Die Ordnung des Standard und die Differenzierung der Diskurse. Akten des 41. Linguistischen Kolloquiums in Mannheim 2006. Reihe: Linguistik International. Band 24. Frankfurt/Main: Peter Lang, 229-239.
17.2009. Genus i sexus w przekładzie jako problem gramatyczny i kulturowy. In: Hejwowski, K./Szczęsny, A./ Topczewska, U. (Eds.): 50 lat polskiej translatoryki. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie w dniach 23-25 listopada 2007r. Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej Warszawa, 377-385.
18.2010. Adjektivische Vergleichsbildungen im Polnischen und im Deutschen und ihre Übersetzung. In: Bąk, P./ Sieradzka, M. / Wawrzyniak, Z. (Eds.) Texte und Translation. (= Danziger Beiträge zur Germanistik, Band 29). Frankfurt/Main: Peter Lang, 99-107.
19.2010. „Dziecinniejesz w uścisku, malejesz w pieszczocie”, czyli o deminutywach i hipokorystykach w kontekście dialogu kultur i przekładu polsko-niemieckiego. In: Piotrowska, M. (Ed.): Tłumacz wobec problemów kulturowych. Język trzeciego tysiąclecia, tom 26. Kraków: Tertium, 187-197.
20.2010. Wybrane problemy przekładu formacji słowotwórczych na przykładzie nawiązania słowotwórczego. In: Hejwowski, K. (Ed.): Tłumaczenie. Leksyka, frazeologia, styl. Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, 158-163.
21.2011. Zu Problemen deutsch-polnischer Wortbildungsübersetzung im Bereich Adjektiv am Beispiel der Adjektivgradation. In: Badstübner-Kizik (Ed.) Linguistik anwenden. Frankfurt/Main: Peter Lang, 41-52.
22.2011. Wirtschaftsdeutsch für Linguisten in Polen –mögliche Fehlerursachen und Rückschlüsse für die Fachsprachendidaktik. In: Badstübner-Kizik (Ed.) Linguistik anwenden. Frankfurt/Main: Peter Lang, 247-260 (co-authorship A. Błażek).
23.2012. Poezja słowem tkana: Słowotwórcze lub -odtwórcze a może nazwo(od)twórcze problemy przekładowe. In: Piotrowska, M. / Dybiec-Gajer J. (Eds.): Przekład –teorie, terminy, terminologia. Język a komunikacja, tom 30. Kraków: Tertium, 285-291.
24.2013. Przekład dzieła literackiego jako konkretyzacja. Scripta Neophilologica Posnaniensia, Band XIII, 37-54.
25.2013. Odstępstwa od językowej konwencji jako problem przekładu. In: Tomaszkiewicz, T. / Puppel, S. (Eds.): Scripta manent –res novae. Poznań: Wyd. Naukowe UAM, 207-216.

26. 2014. Zu den polnischen Entsprechungsmöglichkeiten der Inkorporationen vom Typ N (NObj + V). In: Paweł Bąk / Bogusława Rolek / Małgorzata Sieradzka (ed.): Text – Satz – Wort. Studien zur germanistischen Linguistik. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 76-86.
27. 2014. Wyobraźnia tłumacza a naoczność świata przestawionego. In: Scripta Neophilologica Posnaniensia, XIV, 89-100.

Reviews
1999 Anna Bednarczyk: Wybory translatorskie. Modyfikacje tekstu literackiego w przekładzie i kontekst asocjacyjny, Glottodidactica XXVII, 146-147.Translations
1.     Bonhoeffer, Dietrich 1997): Naśladowanie. Poznań: W drodze.
2.     Brantschen, Johannes B. 1998): Boże, dlaczego? Poznań: W drodze.
3.     Schönborn, Christoph 2005): Jezus jako Chrystus. Poznań: W drodze.
4.     Grün, Anselm 2009): Między ideałami a słabościami. Fonoteka Centrum Formacji Duchowej. Kraków: Wydawnictwo Salwator.
5.     Grün, Anselm 2009): Między ideałami a słabościami. Zeszyty Formacji Duchowej. 45/2009. Kraków: Wydawnictwo Salwator.
6.     Greshake, Gisbert 2010): Życie silniejsze niżśmierć. O nadziei chrześcijańskiej. Poznań: W drodze.
 

 


Contact
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Administration
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Social media