Zakład Lingwistycznych Studiów nad Przekładem

W zakładzie reprezentowane są następujące nurty badawcze:
 
1. Przekładoznawstwo
a) badania nad ekwiwalencją tłumaczeniową w tekstach literackich i specjalistycznych
b) badania nad procesem tłumaczenia ustnego ( protokoły głośnego mówienia, modele procesów mentalnych)
c) analiza modeli translatorskich i metod opisu translatorskiego
d) przekład szczegółowy niemiecko-polski : prawidłowości , przypadki nieprzetłumaczalności, interferencja w przekładzie
e) kulturowe uwarunkowania procesu translacji
f) rola tłumacza ustnego jako mediatora, moderatora, managera komunikacji interkulturowej,
 
2. Alternatywne metody nauczania:
a)dydaktyka personalistyczna
b)integracja uczniów niepełnosprawnych (niedowidzących i dyslektycznych)
c)dydaktyka otwarta
 
3. Pragmalingwistyka i teoria aktów mowy:
a)Opracowanie nowej klasyfikacji aktów mownych
b)Doprecyzowanie pojęć „presupozycja", i „propozycja" (wewnętrzny podział
 
4. Gramatyka języka niemieckiego, gramatyka kontrastywna niemiecko-polska, komunikacja ustna

 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Media społecznościowe