Kubaszczyk Joanna, Prof. Dr. habil.

Adresse
Collegium Novum
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań

Collegium Martineum 
ul. Święty Marcin 78, 61-809 Poznań

Telefon
0618292929, Raum 307
Derzeitige Stellung und Funktion
Professorin
 
Forschungsaufenthalte

 • 1992/3 DAAD-Stipendiatin, Mainz
 • 1995/6 Bundestag-Stipendiatin, Abgeordnetenbüro der Bundestagpräsidentin Prof. Rita Süssmuth
 • 2005/6 DAAD-Stipendiatin, IDS Mannheim

Forschungsschwerpunkte
Übersetzungsforschung, Didaktik des Dolmetschens, Kontrastive Wortbildung, Kognitive Linguistik, Semantik

Lehrveranstaltungen
Wirtschaftsdeutsch, Linguistische Grundlagen der Übersetzung, Semantische Aspekte der Übersetzung
 
Publikationsverzeichnis
Monographien

 1. 2006. Przekład substantywizowanych wyrazów przymiotnych z języka niemieckiego na język polski. Poznań: Competenta.
 2. 2007. Substantywizowany czasownik w przekładzie z języka niemieckiego na język polski. Poznań: Competenta.
 3. 2011. Wortbilder und Übersetzungsbilder. Eine Untersuchung zur Wortbildung als Bildbildung im Kontext der Übersetzungswissenschaft Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. 2016. Faktura oryginału i przekładu. Warszawa: PWN. 

Aufsätze

 1. 1999. Kognition und Übersetzen. Über das Übersetzen von Konzepten. Glottodidactica XXVII, 77-89.
 2. 2000. Substantywizacje i ich tłumaczenie jako problem kognitywistyczny i translatoryczny. Siedmiostopniowy model ekwiwalencji semantycznej. Scripta Neophilologica Posnaniensia II, 95-113.
 3. 2002. Der Zusammenhang von Kontur (bounding) und Bedeutung bei Nominalisierungen im Deutschen und im Polnischen und seine translatorischen Konsequenzen. In: Schatte, Ch. (Hrsg.): Linguistische und didaktische Probleme der Translatorik. Poznań: Rys Studio, 125-144.
 4. 2004. Übersetzung substantivierter Adjektive als Sachnamen ins Polnische mit Hilfe eines Etiketts. Convivium, 245-262.
 5. 2005. Wortbildungsentsprechungen der polnischen substantivierten Adjektive im Deutschen nach semantischen Gruppen. Kwartalnik Neofilologiczny LII, 3/2005, 227-233.
 6. 2005. Profilowanie słowotwórcze a problem przekładu. In: Piotrowska, Maria (Hrsg.): Język trzeciego tysiąclecia III. Tom 2: Konteksty przekładowe, Kraków: Tertium, 297-304.
 7. 2006. Zu den Substantivkomposita des Polnischen aus kontrastiver Perspektive. Scripta Neophilologica Posnaniensia VIII, 83-96.
 8. 2006. Übersetzungsäquivalente der substantivierten Adjektivwörter vom Typ das Neue, das Schöne (neutrale Abstrakta) im Polnischen. Glottodidactica XXXII, 73-85.
 9. 2006. Movierung und andere Wortbildungsmöglichkeiten sexusmarkierter Personenbezeichnungen im Polnischen und im Deutschen. Deutsche Sprache 3/06, 221-232.
 10. 2006. Falsifizierung der Annahme der Durativität (Imperfektivität) des substantivierten Infinitivs. In: Fries, N. / Fries, Ch. (Hrsg.): Deutsche Grammatik im europäischen Dialog. Beiträge zum Kongress Krakau 2006. Online 2006. krakau2006.anaman.de/beitraege/kubaszczyk.pdf
 11. 2007. Pisownia a znaczenie w kontekście przekładu. In: Piotrowska, Maria (Hrsg.): Współczesne kierunki analiz przekładowych. Monografia z cyklu „Język trzeciego tysiąclecia”. Kraków: Tertium, 209-217.
 12. 2007. Wortbildung der Jungwesenbezeichnungen im Polnischen und im Deutschen und ihre Übersetzung. In: Mikołajczyk, B. / Kotin, M. (Hrsg.): Terra grammatica. Ideen - Methoden - Modelle: Festschrift für Józef Darski zum 65. Geburtstag. Posener Beiträge zur Germanistik; Band 18.  Frankfurt/Main: Peter Lang, 187-194.
 13. 2007. Wizja świata, gramatyka i przekładalność, na przykładzie specyficznego użycia narzędnika w Ferdydurke Witolda Gombrowicza. In: Szczęsny, A. / Hejwowski, K. (Hrsg.): Językowy obraz świata w oryginale i przekładzie. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie w dniach 25-27 listopada 2005. Siedlce: Instytut Lingwistyki Stosowanej Warszawa, 159-171.
 14. 2008. Ortographie und Graphostilistik im Kontext des Übersetzens. Kwartalnik Neofilologiczny, LV, 1/2008, 46-61.
 15. 2008. Teoria prototypu w kontekście kontaktów językowo-kulturowych i przekładu. In: Kątny, A. (Hrsg.): Kontakty językowe i kulturowe w Europie. Sprach- und Kulturkontakte in Europa. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 316-325.
 16. 2009. Differenzierung der Diskurse am Beispiel der Movierung im Polnischen und im Deutschen unter besonderer Berücksichtigung der Übersetzungsschwierigkeiten. In: Henn-Memmesheimer, B. / Franz, J. (Hrsg.): Die Ordnung des Standard und die Differenzierung der Diskurse. Akten des 41. Linguistischen Kolloquiums in Mannheim 2006. Reihe: Linguistik International. Band 24. Frankfurt/Main: Peter Lang, 229-239.
 17. 2009. Genus i sexus w przekładzie jako problem gramatyczny i kulturowy. In: Hejwowski, K./Szczęsny, A./ Topczewska, U. (Hrsg.): 50 lat polskiej translatoryki. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie w dniach 23-25 listopada 2007r. Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej Warszawa, 377-385.
 18. 2010. Adjektivische Vergleichsbildungen im Polnischen und im Deutschen und ihre Übersetzung. W: Bąk, P./ Sieradzka, M. / Wawrzyniak, Z. (Hrsg.) Texte und Translation. (= Danziger Beiträge zur Germanistik, Band 29). Frankfurt/Main: Peter Lang, 99-107.
 19. 2010. „Dziecinniejesz w uścisku, malejesz w pieszczocie”, czyli o deminutywach i hipokorystykach w kontekście dialogu kultur i przekładu polsko-niemieckiego. In: Piotrowska, M. (Hrsg.): Tłumacz wobec problemów kulturowych. Język trzeciego tysiąclecia, tom 26. Kraków: Tertium, 187-197.
 20. 2010. Wybrane problemy przekładu formacji słowotwórczych na przykładzie nawiązania słowotwórczego. In: Hejwowski, K. (Hrsg.): Tłumaczenie. Leksyka, frazeologia, styl. Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, 158-163.
 21. 2011. Zu Problemen deutsch-polnischer Wortbildungsübersetzung im Bereich Adjektiv am Beispiel der Adjektivgradation. In: Badstübner-Kizik (Hrsg.) Linguistik anwenden. Frankfurt/Main: Peter Lang, 41-52.
 22. 2011. Wirtschaftsdeutsch für Linguisten in Polen – mögliche Fehlerursachen und Rückschlüsse für die Fachsprachendidaktik. In: Badstübner-Kizik (Hrsg.) Linguistik anwenden. Frankfurt/Main: Peter Lang, 247-260 (zusammen mit A. Błażek).
 23. 2012. Poezja słowem tkana: Słowotwórcze lub -odtwórcze a może nazwo(od)twórcze problemy przekładowe. In: Piotrowska, M. / Dybiec-Gajer J. (Hrsg.): Przekład – teorie, terminy, terminologia. Język a komunikacja, tom 30. Kraków: Tertium, 285-291.
 24. 2013. Przekład dzieła literackiego jako konkretyzacja. In: Scripta Neophilologica Posnaniensia, Band XIII, 37-54.
 25. 2013. Odstępstwa od językowej konwencji jako problem przekładu. In: Tomaszkiewicz, T. / Puppel, S. (Hrsg.): Scripta manent – res novae. Poznań: Wyd. Naukowe UAM, 207-216.
 26. 2014. Zu den polnischen Entsprechungsmöglichkeiten der Inkorporationen vom Typ N (NObj + V). In: Paweł Bąk / Bogusława Rolek / Małgorzata Sieradzka (Hrsg.): Text – Satz – Wort. Studien zur germanistischen Linguistik. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 76-86.
 27. 2014. Wyobraźnia tłumacza a naoczność świata przestawionego. In: Scripta Neophilologica Posnaniensia, XIV, 89-100.
 28. 2014. Obrazowanie w oryginale i przekładzie a naoczność świata przedstawionego. In: Anna Stolarczyk-Gembiak / Marta Woźnicka (Hrsg.): Zbliżenia: językoznawstwo – literaturoznawstwo - translatologia. Konin, 307-316.
 29. 2016. Przekład jako przedmiot przedstawiający: ku ontologicznej definicji przekładu. In: Przekładaniec 32, 194-210.
 30. 2017. O ocenianiu i ewaluacji w translatoryce w kontekście rozumienia przekładu jako gry. In: Homo Ludens 1(10), 133-149.
 31. 2017. Uschematyzowane wyglądy w teorii dzieła literackiego Romana Ingardena z perspektywy przekładu. In: Między Oryginałem a Przekładem XXIII, 3 (37), 9-25.
 32. 2017. Qualitätsbewertung einer Übersetzung - von der Ontologie zur Axiologie. In: Glottodidactica 2017, 55-75.
 33.  2017. Różnice między oryginałem a przekładem i ich ocena, czyli o ewaluacji przekładu. In: Joanna Mampe / Jolanta Hinc / Adam Jarosz (Hrsg.): Problemy współczesnej glottodydaktyki i nauczania przekładu. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 261-273.
 34. 2017. Zur Übersetzung von Toponymen im Kontext der Übersetzungsbewertung. In: Piotr Sulikowski / Anna Sulikowska /  Emil Lesner (Hrsg.): Translation Landscapes - Internationale Schriften zur Übersetzungswissenschaft, 125-137.
 35. 2018. Märchen schreiben und Fachsprache lernen:  über das kreative Schreiben im Fachsprachenunterricht. In: Glottodidactica 2/2018. 

Rezensionen

 1. 1999 Anna Bednarczyk: Wybory translatorskie. Modyfikacje tekstu literackiego w przekładzie i kontekst asocjacyjny, Glottodidactica XXVII, 146-147.

Übersetzungen

 1. Bonhoeffer, Dietrich 1997): Naśladowanie. Poznań: W drodze.
 2. Brantschen, Johannes B. 1998): Boże, dlaczego? Poznań: W drodze.
 3. Schönborn, Christoph 2005): Jezus jako Chrystus. Poznań: W drodze.
 4. Grün, Anselm 2009): Między ideałami a słabościami. Fonoteka Centrum Formacji Duchowej. Kraków: Wydawnictwo Salwator.
 5. Grün, Anselm 2009): Między ideałami a słabościami. Zeszyty Formacji Duchowej. 45/2009. Kraków: Wydawnictwo Salwator.
 6. Greshake, Gisbert 2010): Życie silniejsze niż śmierć. O nadziei chrześcijańskiej. Poznań: W drodze.

 

 


Kontakt
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM
al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
                             
Sekretariat
tel. +48 61 829 29 25
fax. +48 61 829 29 26
                             
Webmaster
Mateusz Ławniczak
mateusz@amu.edu.pl
                             
Social media