Dokument bez tytułu

Muzeum Powstania Warszawskiego

LogoMPWMuzeum Powstania Warszawskiego otwarto w sześćdziesiątą rocznicę wybuchu Powstania, jest wyrazem hołdu warszawiaków wobec tych, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę i jej stolicę. Mieści się w dawnej elektrowni tramwajowej, zabytku architektury przemysłowej z początku XX w. u zbiegu ulic Przyokopowej i Grzybowskiej na Woli. Jak opowiadać o przeszłości, by przekaz był czytelny, wierny, wiarygodny, a zarazem mógł trafić do współczesnego odbiorcy? To pytanie musi zadać sobie każdy, kto zetknął się z problematyką muzealnych ekspozycji historycznych, w tym przedstawiających dzieje XX-wiecznych wojen i totalitaryzmów. Przed takim problemem stanęli także twórcy Muzeum Powstania Warszawskiego. Przyjęliśmy założenie, że należy połączyć historię z nowoczesnością, miejsce pamięci ze współczesnymi środkami prezentacji i w ten sposób zakorzenić wydarzenia sprzed 60 lat we współczesnej świadomości narodowej.Aby było to muzeum nowoczesne,twórcy sięgnęli po sprawdzone doświadczenia zagraniczne, za wzór posłużyły m.in. Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie i Muzeum Terroru w Budapeszcie. Celem było oddanie klimat tamtego czasu, odtworzenie atmosferę powstańczej Warszawy, pokazać nie tylko militarne dzieje 63 dni walk, ale także życie codzienne ludności cywilnej.

Das Museum des Warschauer Aufstands

Das Museum des Warschauer Aufstands, eröffnet am Vortag des 60. Jahrestags des Ausbruchs der Kämpfe um die Stadt, ist es ein Ausdruck der Ehrerbietung der Warschauer für diejenigen, die für ein freies Polen und eine freie Hauptstadt gekämpft haben und ihr Leben geopfert haben. Das Museum ist in dem Gebäude des stillgelegten Straßenbahn-Elektrizitätswerkes, eines Industriedenkmals vom Beginn des 20. Jahrhunderts, an der Straßenkreuzung Przyokopowa und Grzybowska im Stadtteil Wola untergebracht. Wie sollte heute die Vermittlung der Geschichte erfolgen, damit sie treu, glaubwürdig und verständlich ist, und zugleich der zeitgenössischen Wahrnehmung entspricht? Diese Frage müssen sich alle diejenigen stellen, die mit dem Problem einer zeitgemäßen Veranschaulichung der Vergangenheit in historischen Ausstellungen konfrontiert sind, die die Geschichte der Kriege und totalitären Systeme im 20. Jahrhundert thematisieren. Vor einer solchen Frage standen auch die Gründer des Museums des Warschauer Aufstands, die Geschichte und Moderne verbunden und neue audiovisuelle und multimediale Kommunikationstechniken eingesetzt haben, um die Ereignisse von vor 60 Jahren ins nationale Geschichtsbewusstsein zu rufen. Um ein innovatives Museum zu schaffen, haben die Museumsgründer zu bewährten ausländischen Mustern und Erfahrungen gegriffen, wie z.B. das Holocaust Memorial Museum in Washington und das Haus des Terrors in Budapest. Das Ziel war es, das Bild von Warschau im Aufstand zu rekonstruieren, die Atmosphäre jener Zeit wiederzugeben, und dabei nicht nur die Geschichte der 63 Kampftage aus militärischer Sicht, sondern auch den Alltag der Zivilbevölkerung zu schildern.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

uamW Instytucie Lingwistyki Stosowanej prowadzi się badania naukowe i dydaktykę w następujących specjalizacjach: Glottodydaktyka, Translatoryka oraz Interkulturowa Komunikacja i Mediacja. Studia są trzystopniowe: licencjackie - magisterskie i doktoranckie, te ostatnie dla wybitnych absolwentów. W Instytucie Lingwistyki Stosowanej kształcimy nauczycieli języka niemieckiego na wszystkie poziomy nauczania i wszystkie typy szkół i języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum, tłumaczy języka niemieckiego w zakresie tekstów pisanych, w tym zwłaszcza specjalistycznych ekonomii i prawa, oraz tłumaczenia konsekutywnego, a także specjalistów w zakresie interkulturowej komunikacji i mediacji, przygotowywanych do wykonywania zawodu menadżera kultury, mediatora, pracownika instytucji i organizacji europejskich, wydawnictw, mediów, agencji turystycznych i innych. Językiem wykładowym jest język niemiecki, w programie studiów oferuje się ponadto lektoraty języka angielskiego oraz inne języki jak rosyjski, francuski, hiszpański czy szwedzki. Główną zasadą studiów w ILS jest łączenie teorii z praktyką, co zapewnia się poprzez przynajmniej półroczny pobyt na studiach za granicą (przede wszystkim na uczelniach w Niemczech, z którymi Instytut współpracuje w ramach programu Erasmus) i rozbudowane praktyki zawodowe oraz interdyscyplinarne kształtowanie programu i profilu studiów. Oprócz Biblioteki Uniwersyteckiej i Wydziałowej, dostępnych dla wszystkich studentów, Instytut posiada dobrze wyposażoną własną czytelnię, pracownię komputerową, a także laboratorium językowe, 2 sale multimedialne oraz pomieszczenie ze stanowiskami i kabinami do ćwiczeń z tłumaczenia konferencyjnego.

Philipps-Universität Marburg (Deutschland)

marburg
Die Philipps-Universität, 1527 gegründet, gehört zu den traditionsreichsten Hochschulen Deutschlands. Die rund 25.000 Studierenden machen mehr als ein Viertel der Marburger Bevölkerung aus, und neben einem naturwissenschaftlichen Campus außerhalb des Zentrums verteilen sich viele Institute und Forschungseinrichtungen über die gesamte Innenstadt. Noch heute gilt deshalb das literarische Bonmot: „Andere Städte haben eine Universität, Marburg ist eine Universität.“

(Link zu: http://www.uni-marburg.de/)

Studierende der Philipps-Universität Marburg (Link zu: http://www.uni-marburg.de/fb21/schulpaed) Am Projekt nehmen Studierende teil, die im Studiengang "Lehramt an Gymnasien" einge-schrieben sind. Sie studieren in der Regel an den entsprechenden Instituten zwei Fächer und absolvieren darüber hinaus am Institut für Schulpädagogik das sog. Erziehungs- und Gesell-schaftliche Studium (EGL), das etwa ein Viertel des Gesamtstudiums ausmacht. Am Institut für Schulpädagogik ist die Lehrveranstaltung "Projektseminar Museumspädagogik und Inter-kulturalität" angesiedelt, die das Projekt begleitet.

Uniwersytet w Marburgu

Uniwersytet w Marburgu powstał w 1527 roku i należy do najstarszych i posiadających najbogatsze tradycje uczelni w Niemczech. Kształci się tu 25 tys. studentów,  którzy stanowią ponad jedną czwartą mieszkańców Marburga. Poza centrum Marburga znajduje się kampus uniwersytecki nauk przyrodniczych. Pozostałe instytuty i jednostki badawcze uniwersytetu są rozsiane po całym mieście. Dlatego do dziś aktualny jest literacki bon mot, który głosi: „Inne miasta mają uniwersytet,  Marburg jest uniwersytetem”. (Link: http://www.uni-marburg.de/)
Studenci Uniwersytetu w Marburgu (Link: http://www.uni-marburg.de/fb21/schulpaed) W projekcie biorą udział studenci studiujący na kierunku nauczycielskim przygotowującym do pracy w szkole średniej. Studiują oni z reguły dwa różne przedmioty w odpowiednich instytutach, a ponadto kończą Studium Pedagogiczno-Społeczne (EGL) w Instytucie Pedagogiki Szkolnej, stanowiące ok. jednej czwartej całych studiów. W Instytucie Pedagogiki Szkolnej studenci uczestniczą w towarzyszącym projektowi seminarium pedagogiki muzealnej i interkulturowości.